Polis

De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar, al dan niet digitaal, ondertekend document, bestaande uit een polisblad, bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden en eventuele clausulebladen, waarin de gegevens betreffende het verzekerde risico zijn vermeld, de rechten en de plíchten van de partijen zijn vastgelegd en bepalingen zijn opgenomen, die de uitvoering van de overeenkomst regelen. Wanneer de polis door de verzekerde is aanvaard dient deze voor de verzekerde als belangrijk bewijsmiddel.

Reageren uitgeschakeld