Verzekerde

Bij schadeverzekering

verzekeringnemer;
• elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont;
• elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad
blijkt;
• elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering (niet financieringsinstellingen of leveranciers).   is de verzekerde degene wiens belang door de verzekering wordt gedekt, met andere woorden degene die de schade heeft geleden.

Bij aansprakelijkheidsverzekering is de verzekerde degene, wiens bestaande of toekomstige vermogen gedekt is tegen het risico, dat hij ten laste van dat vermogen aan anderen de schade moet vergoeden, die bij die anderen is ontstaan wegens letsel of materiële schade waarvoor hij aansprakelijk gehouden wordt.

Bij een levensverzekering de in de polis genoemde verzekerde persoon

Reageren uitgeschakeld