Erfpacht Amsterdam voorwaarden Gepubliceerd: 19 mei 2019

Gunstige voorwaarden afkoop erfpacht Amsterdam tot 2020

In december 2018 heeft het gemeente Amsterdam besloten dat erfpachters tot 1 januari 2020 10% extra korting krijgen op hun overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Iedereen die voor 1 januari 2020 een aanvraag doet krijgt deze korting met terugwerkende kracht en dit geldt ook voor erfpachters die al een aanvraag hebben gedaan.

 

Huiseigenaren mogen op ieder moment zelf bepalen of zij willen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.

Overstappen eeuwigdurende erfpacht of niet? 

 

De gemeente berekent de erfpachtgrondwaarde van de woning op basis van de WOZ-waarde en de buurtstraatquote (BSQ). Overstappers in 2018 of 2019, krijgen gunstiger voorwaarden dan latere overstappers naar eeuwigdurende erfpacht.

 

 

Zie hieronder de regeling overstappen erfpacht Amsterdam:

-U mag kie­zen of u de WOZ-waar­de uit 2015 (peil­da­tum 1-1-2014) of 2016 (peil­da­tum 1-1-2015) ge­bruikt voor de be­re­ke­ning. Het Over­stap­por­taal toont au­to­ma­tisch de laag­ste WOZ-waar­de van deze twee.

 

-U krijgt bij over­stap­pen al­tijd 25% over­stap­pre­mie. Dat is 25% kor­ting op de jaar­lijk­se ca­non of de af­koop­som. Deze over­stap­pre­mie krijgt u ook als u ná 2019 wilt over­stap­pen naar eeu­wig­du­ren­de erf­pacht. Tot 1 ja­nu­a­ri 2020 geldt een ex­tra over­stap­kor­ting van 10%. Deze tij­de­lij­ke ex­tra kor­ting wordt op­ge­teld bij de stan­daard over­stap­pre­mie van 25%.

 

-In het Over­stap­por­taal staat wel­ke buurt­straat­quo­te (BSQ) voor uw erf­pacht geldt. De BSQ is het deel van de WOZ-waar­de dat de waar­de van de grond ver­te­gen­woor­digt.

-Een BSQ is mi­ni­maal 5% en maxi­maal 49% van de WOZ-waar­de.

-Tot en met 2019 ge­bruikt de ge­meen­te bij over­stap­pen de buurt­straat­quo­tes op ba­sis van de WOZ-waar­de van 2015 (peil­da­tum 1-1-2014) of 2016 (peil­da­tum 1-1-2015).

-De laag­ste van de twee WOZ-waar­des wordt ge­bruikt voor het be­re­ke­nen van de BSQ.

-Het laagst mo­ge­lij­ke ca­non­per­cen­ta­ge (ren­te) voor eeu­wig­du­ren­de erf­pacht is gel­dig tot en met 31 de­cem­ber 2019. Dat is 2,39%.

-Bij eeu­wig­du­ren­de erf­pacht is het ca­non­per­cen­ta­ge maar één keer van be­lang: bij het vast­stel­len en be­re­ke­nen van de ca­non. Daar­na speelt het ca­non­per­cen­ta­ge geen rol meer, be­hal­ve als u la­ter nog iets wij­zigt aan uw erf­pacht­recht.

-De ge­meen­te stelt het ca­non­per­cen­ta­ge jaar­lijks vast op ba­sis van de ac­tu­e­le ren­te­ont­wik­ke­lin­gen. Daar­om is het ca­non­per­cen­ta­ge van­af 2020 nog niet be­kend. Maar het ligt al­tijd tus­sen de 2,39% en 4,23%.

Lees hier de officiële afkoopinstructie:

  ‘Overstap eeuwigdurende erfpacht Amsterdam’

Geen toestemming VvE nodig bij overstappen

U hebt geen toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE) als u met uw appartement wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. U sluit een eigen overeenkomst met de gemeente en legt die vast bij de notaris.

 

Vicarierechten en tijdelijke rechten

Ook als u erfpacht op vicariegronden hebt of een tijdelijk erfpachtrecht kunt u uw rechten laten omzetten naar eeuwigdurende erfpacht. Dat gaat niet via het Overstapportaal. Stuur uw aanvraag naar: overstaperfpacht@amsterdam.nl.

Nieuwbouw

Als de erfpachtafspraken (met de ontwikkelaar) over uw nieuwbouwhuis ná 1 juli 2016 zijn gemaakt dan hebt u automatisch eeuwigdurende erfpacht. Voor de meeste nieuwbouw geldt nu nog voortdurende erfpacht. U kunt dan overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Lees verder bij Eeuwigdurende erfpacht bij zelfbouw, nieuwbouw en nieuwe kavels.

Niet voor commercieel en maatschappelijk vastgoed

Als u een bedrijfspand hebt of maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld een kantoor, school of een sportclub) kunt u niet overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Aan het einde van het tijdvak komt er een nieuw, voortdurend tijdvak van 50 jaar. En gelden voor u de meest recente algemene bepalingen, voor voortdurende erfpacht. Op dit moment zijn dat de Algemene Bepalingen 2000.

Bekijk hier het officiële  document van de Gemeente Amsterdam:

‘Overstapregeling voortdurende erfpacht

Erfpacht wel of niet afkopen?