Wat is verzekerde inventaris bij een verzekering? Gepubliceerd: 10 januari 2022

Een inventarisverzekering is eigenlijk een zakelijke inboedelverzekering

 

Een particulier verzekert de inboedel, een ondernemer de inventaris. 

In een brandverzekeringspolis staat welk bedrag uitgekeerd wordt na een schade. Soms is dat de dagwaarde, vaak de nieuwwaarde. Als de dagwaarde door bijvoorbeeld gebruik, slijtage of afschrijving lager is dan 40% van de nieuwwaarde,  keert de verzekering alleen maar de dagwaarde uit. Ook als op basis van nieuwwaarde is verzekerd. Daarom is verzekeren op basis van taxatie erg belangrijk.

Dat iets als inventaris wordt benoemd betekent niet automatisch dat dat dan ook is verzekerd. In de voorwaarden kan natuurlijk worden opgenomen dat bepaalde inventaris niet, niet helemaal, niet overal of slechts onder bepaalde voorwaarden is verzekerd.

 

Maar wat verstaat een verzekeraar onder de inventaris? En zijn er grote verschillen tussen de belangrijkste verzekeraars? 

brandverzekering horeca

 

Dit valt mij op:

 

-Bij Allianz en de Goudse vallen brom- en snorfietsen wel onder de inventaris.

-A.S.R. neemt altijd een klein stukje van de verbouwing (huurdersbelang) mee.

-Centraal Beheer neemt ook de persoonlijke eigendommen van directie en personeel mee onder het begrip inventaris, mits die elders verzekerd is

-Centraal Beheer verzekert ook voorraad tegen kostprijs. Dit lijkt mooier dan dat het werkelijk is. (Onder inventaris valt niet: – Grond- en hulpstoffen. – Halffabricaten. – Voorraad die bewerkt worden. – Verpakkingen. – Eindproducten)

-Centraal Beheer, Interpolis, Klaverblad en Univé   verzekeren onder voorwaarden een beetje kasgeld mee.  Andere verzekeraars  verzekeren meestal geen geld op de inventarisverzekering.

-Klaverblad verzekert wel grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

Daarnaast kan een inventarisverzekering nogal verschillen bij lichtreclame, geld, dieren, computersoftware en uiteraard andere losse goederen. Ik zet de respectievelijke definities van wat verzekeraars onder inventaris verstaan even op een rijtje.

 

 

 

 

Dit is de inventaris volgens de polisvoorwaarden van een aantal reguliere verzekeraars:

 

Allianz (verzekeringsvoorwaarden BRU14) 

Bedrijfsuitrusting en inventaris:

Al hetgeen, anders dan onder gebouw, huurdersbelang en goederen is genoemd, de verzekerde dient tot uitoefening van bedrijf, beroep of daarmee verband houdende activiteiten die vallen binnen het in de polis omschreven bedrijf. Uitgezonderd zijn geld en geldswaardige papieren, onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen), aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires.

 

 

 

A.S.R. (BG 2021-01) 

Dat is de inrichting en zaken die u nodig hebt voor uw bedrijfsuitoefening, (zoals machines). De volgende zaken worden hier niet onder inventaris verstaan: – particuliere inboedel; – motorrijtuigen, caravans, vaartuigen en onderdelen daarvan; – aanhangwagens met een eigen kentekenplicht en aanhangwagens met meer dan 1 as. Aanhangwagens met 1 as behoren alleen tot de verzekering als hiervoor geen specifieke land- of werkmateriaalverzekering is gesloten; – dieren; – alles wat normaal gesproken onderdeel van een gebouw is, hoort bij het gebouw. Ook de functionele inrichting en alles wat aan het gebouw vastzit en wat niet verwijderd kan worden zonder het te beschadigen of te verbreken. N.B. Als de waarde van het huurdersbelang (zie dekking Huurdersbelang) lager is dan € 5.000 is een aparte vermelding onder de dekking Huurdersbelang niet nodig. We nemen dit dan mee onder de inventarisdekking. Het verzekerde bedrag moet daarvoor wel de ruimte bieden. – geld en waardepapieren; hiervoor is standaard dekking in combinatie met de verzekering van inventaris en/of goederen, die naar keuze uitgebreid kan worden.

 

Avero Achmea (ZZP-B021)

Alles wat dient tot uitoefening van uw bedrijf, beroep of andere activiteiten. Hiertoe behoren ook: interieurverbeteringen, antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden, e.d. Uitgezonderd zijn: onroerende zaken, inboedels, voorraadzaken, kasgeld, alsmede caravans, vaartuigen, motorrijtuigen en onderdelen hiervan.

 

Centraal Beheer (BBB22) 

De inventaris. • Inventaris = alle zaken die verzekerde gebruikt voor zijn beroep of bedrijf. • Ook: inventaris van anderen en persoonlijke eigendommen van directie en personeel. – Alleen als die niet ergens anders verzekerd zijn. – En als het verzekerd bedrag hoog genoeg is. • Onder inventaris valt niet: – Grond- en hulpstoffen. – Halffabricaten. – Voorraad die bewerkt worden. – Verpakkingen. – Eindproducten

 

Goudse (aanvullende voorwaarden 1.0)

Alles wat bedoeld is om uw bedrijf, beroep of bedrijfsactiviteit uit te oefenen. Hieronder vallen ook: – bromfietsen; – antennes; – zonweringen; – lichtreclames; – standaard software. Niet onder inventaris vallen: – bedrijfsgebouwen, inboedel voor particulier gebruik en zaken die onder de begripsomschrijving van goederen vallen; – geld en geldswaardig papier; – motorrijtuigen met uitzondering van brom- en snorfietsen; – caravans, aanhangwagens en vaartuigen; – losse onderdelen en accessoires die horen bij motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen.

 

Interpolis

De inventaris. • De spullen en dieren in het bedrijf die niet voor verkoop zijn bedoeld. – Ook: zonweringen, antennes, schotels en lichtreclames. ƒ Op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs staat. • Niet: motorrijtuigen, caravans, vaartuigen, paarden, vee, geld en waardepapieren. – Waardepapieren zijn bijvoorbeeld: cheques, postzegels. Het kasgeld. • Kasgeld is verzekerd boven het verzekerd bedrag. • Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

 

Klaverblad

Voorwerpen en andere spullen die u gebruikt voor uw beroep of bedrijf dat op het polisblad staat. Goederen zijn geen inventaris.

 

Nederlandse Beurs Brand polis

Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel. Motorvoertuigen voorzien van een kenteken, aanhangwagens, caravans en vaartuigen zijn alleen meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. 

 

Univé

De roerende zaken die u als inventaris nodig heeft in uw bedrijf. Het gaat om roerende zaken die niet bestemd zijn voor verkoop. Onder de inventaris valt ook: • zonneschermen (of andere zonweringen) • vlaggenmasten • antennes • lichtreclame • uithangborden Niet verzekerd bij de inventaris: • functionele inrichting • software (computerprogramma’s) • andere roerende zaken die we apart in artikel 1.2 tot en met 1.12 noemen.

 

 Tot slot

 

Met bovenstaande uiteenzetting wil ik slechts aangeven dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de verschillende definities van inventaris. Dat zegt niet alles over de dekking.

Graag laat ik mij wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden in bovenstaande tekst.

Mail dit maar even aan wilfred.mooij@quintes.nl