Welke corona noodregelingen zijn er voor het MKB? Gepubliceerd: 22 maart 2020

Waar kan het getroffen MKB terecht voor hulp?

(update 28 april)

 

Nieuwe regeling per 29 april 2020:

 

CORONA-OVERBRUGGINGSLENING (COL)

De doelgroep van de Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit zijn startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Zij moeten overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Ook staat de COL-faciliteit,  onder voorwaarden, open voor mkb-ers die de afgelopen jaren met eigen vermogen hun groei hebben gefinancierd. Denk daarbij aan de inhouding van winst. Buiten een bancaire rekening-courantverhouding hebben zij geen bankfinanciering.

Een startup is een onderneming, jonger dan vijf jaar,  niet-beursgenoteerd, en die niet is ontstaan uit een fusie. Een afsplitsing van een bestaand bedrijf, mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan genoemde uitgangspunten voldoet, kan ook als starter worden aangemerkt. Meestal zijn zij in het bezit van een zgn. WBSO-verklaring, maar dat is niet perse noodzakelijk.

Een scale-up is een snel groeiend bedrijf met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.

Een innovatief mkb-bedrijf is een bedrijf met 1 – 250 werknemers die product, proces en/of marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dan wel een combinatie van beiden plaats vinden met als doel realisatie van financieel en maatschappelijke rendement. Meestal kan dit worden aangetoond met van een zogenaamde WBSO-verklaring.

Toch kunnen ook bedrijven die niet voor de reguliere steunmaatregelen in aanmerking komen COL aanvragen. Dat kan nadat een reguliere bankfinancieringsaanvraag zonder succes is doorlopen.  Het minimumbedrag van een COL is in dat geval dan wel €250.000,- en 25% van het gevraagde bedrag moet dan of zelf worden opgehoest of door derden worden verstrekt.

Vanzelfsprekend moet het bedrijf wel aan de andere criteria voldoen en zal de ROM een oordeel vellen over toekomstperspectief van het bedrijf en of u deze overbruggingslening kan worden terugbetaald.

 

 

 

 

 

Compensatieregeling getroffen sectoren
(‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’)

ZZP’ers en andere MKB ondernemers getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komen in aanmerking voor regeling de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19), een tegemoetkoming van €4.000,= voor de eerste nood. Er komt een dynamisch overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Met ingang van maandag 30 maart kunnen ook getroffen bedrijven in de non-food sector hier een beroep op doen.

De aanvraagtool vertoont gebreken en daar wordt hard aan gewerkt. Ook lopen bedrijven vast waarbij de aanvraagtool vanwege de KvK SBI-code een verkeerde branche aangeeft. Ook dit schijnt te worden opgelost.

Sommige ondernemers hebben de deuren verplicht moeten sluiten. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Ook zijn er soms extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.
De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

 

Dit zijn de voorwaarden waar u aan moet voldoen:

(Tegemoetkoming schade COVID-19)

 • De onderneming is uiterlijk 15 maart 20 opgericht en ingeschreven bij de KVK
 • Uit de KVK inschrijving blijkt dat er maximaal 250 personen werken.
 • Uw KVK SBI-codes toont de vereiste sector van gedupeerde bedrijven.
 • U bent volgens de KVK in Nederland gevestigd.
 • Een niet-horecaonderneming heeft ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren.
 • Positief uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij wonen ‘op de zaak’.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming, niet per vestiging.
 • U ontvangt de bijdrage op een bankrekeningnummer van de onderneming.
 • Uw onderneming is niet failliet of in surseance van betaling.
 • U verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000.
 • En u heeft in deze periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten.

 

Benodigde documenten voor TOGS:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Compensatieregeling

tegemoetkoming schade (TOGS)

€4.000,=

hier aanvragen:

 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is opengesteld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die door de corona crisis worden gedupeerd. Zij kunnen maximaal 3 maanden, van 1 maart tot 1 juni 2020, inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum aanvragen en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De Tozo is bedoeld voor de volgende meerderjarige Nederlandse zelfstandigen (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) , die vóór 1 januari 2020 zijn gestart en voldoen aan het urencriterium, dus minimaal 1.225 uur per jaar werken in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De inkomensondersteuning is maximaal € 1.500,31 netto per maand en is gebaseerd op het bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Tijdelijk worden de voorwaarden versoepeld en de inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. De lening voor bedrijfskapitaal wel.

Ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kan worden aangevraagd in de woongemeente (dat hoeft dus niet de vestigingsplaats te zijn) .

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:
• Geen toets op levensvatbaarheid van het bedrijf
• Binnen 4 weken wordt een voorschot voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning hangt af van het inkomen en de huishoudsituatie en is maximaal € 1.503,31 per maand.
• De versnelde procedure geldt ook voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
• Er is geen vermogens- of partnertoets.
• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet te worden terugbetaald.
• Het rentepercentage op de lening voor bedrijfskapitaal is lager dan bij de normale Bbz.

Hoewel de regeling nog niet van kracht is kunnen de aanvragen wel al ingediend worden bij de gemeenten met het bestaande aanvraagformulier Bbz. De gemeente kan eventueel alvast een voorschot verstrekken.

Verzamel alvast de volgende documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend:
-Uittreksel KVK
-Kopie van je identificatiebewijs
-Bankafschriften

 

Bekijk hier de lijst met Tozo aanvraagpagina’s per gemeente:

 

Renteloos uitstel belastingbetaling

Vanaf 1 juni wordt de invorderingsrente voor alle (ook Gemeente) belastingschulden tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Corona-gedupeerden kunnen de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om uitstel van belastingbetaling. De Belastingdienst legt de komende maanden geen verzuimboetes op.
Uiteraard is het verstandig om ook om verlaging van de voorlopige aanslag te vragen.

 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW)

De regeling werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en wordt vervangen door de NOW. Reeds ingediende WTV aanvragen worden vanzelf omgezet naar NOW aanvragen.
Werkgevers met omzetverlies na 1 maart kunnen bij het UWV een voorschot op een forse tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen als zij werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Uitgangspunt is daarbij dat omzetdalingen van meer dan 20% in deze periode het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. Een werkgever hoeft daarbij niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.

 

Hoe bereken je de omzetdaling door de coronacrisis?

De omzetdaling wordt gemeten door de omzet van 2019 gedeeld door 4 te vergelijken met de maanden maart, april en mei van 2020 of desgewenst april, mei en juni 2020.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt derhalve ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Werkgevers kunnen ook subsidie ontvangen voor deze werknemers, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ook zij kunnen via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden. Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.

De aanvraag geldt voor 3 maanden en kan worden verlengd.
Dit geldt ook voor de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals oproepcontracten.
Nb: Meld de werknemers niet ziek als ze niet ziek zijn!

• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
o indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
o indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
o indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
• Het UWV verstrekt een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
• Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling vastgesteld en verrekend
• Bij grotere aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

 

Welke documenten zijn nodig voor de NOW aanvraag?

 • Uw loonheffingennummer
 • Indien u reeds werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer uit uw aanvraagbevestiging
 • Over welke 3 maanden verwacht u minstens 20% omzetverlies?
 • En hoe hoog is dat %?
 • UW bij de Belastingdienst bekende bankrekeningnummer

Verder heeft u ter identivicatie nodig:

 • een printer;
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
 • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).

 

Vraag hier de NOW aan:

 

 

Banken verlenen uitstel

 

Een aantal banken verleent op verzoek uitstel van betaling aan bedrijven die in de kern gezond zijn, maar door de Corona crisis tijdelijk worden gedupeerd.
Zij krijgen van de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro.

Qredits geeft kleine ondernemers rentekorting
Qredits verleent getroffen MKB’ers 6 maanden uitstel van aflossing en de rente gaat in die periode omlaag naar 2% en ontvangt van de overheid daarvoor € 6.000.000,=. Getroffen ondermers uit de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening kunnen zich bij Qredits ook melden voor nieuwe kredieten.

 

 

Tijdelijke nieuwe Borgstellingregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB)

 

De overheid is bereid om voor een groter deel van de financiering borg te staan wanneer de financieringsbehoefte door Corona wordt veroorzaakt.
De BMKB heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. In de bestaande regeling is die verhouding 1:1.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet.
Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.
Het borgstellingskrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met lineaire aflossing per kwartaal of aflossing ineens aan het eind van de looptijd.
Bedrijven met minder dan 250 medewerkers (in fte) en een balanstotaal minder dan € 43 miljoen of een bedrijfsomzet minder dan € 50 miljoen komen in aanmerking voor de BMKB.
Uitgesloten zijn bedrijven in de landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, financiële dienstverlening en vastgoed.

Aanvragen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO corona gemeente