Financiële gevolgen van overlijden

 

Per jaar overlijden in ons land circa 142.000 mensen. Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat hoe de achterblijvende partner zonder al te veel financiële zorgen verder kan leven. Kent u de gevolgen van overlijden van uw partner voor uw eigen financiële situatie?

 

Inkomensbronnen na overlijden

Mogelijk zijn er voldoende financiële middelen om het financieel gemis bij overlijden van de partner op te vangen, maar mogelijk ook niet. In ieder geval kan het zo zijn dat een deel van de hypotheeklasten wegvallen vanwege een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert en de hypotheek (deels) aflost. Daardoor gaan de maandlasten wel omlaag, maar is dat voldoende?

 

Na overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

– inkomsten van de achterblijvende partner;

– weduwe- en wezenpensioen;

– uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW);

– vrijvallend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen).

 

Een inventarisatie van de middelen en regelingen geeft een idee van de financiële

situatie in geval een van de partners wegvalt.

 

Nabestaandenpensioen

Is er een pensioenregeling, dan heeft de partner (mits aangemeld bij het pensioenfonds) recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

 

Zijn er kinderen onder de 18 jaar dan geldt een toeslag op het weduwepensioen van 20 procent per kind. Dit wordt ook wel het wezenpensioen genoemd. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 27ste recht op een wezenpensioen. Elk van de kinderen heeft recht op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel. Uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer daarom op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt toegestuurd hoeveel wezenpensioen er voor uw kinderen is geregeld.

 

Algemene NabestaandenWet (ANW)

Door middel van de Algemene nabestaandenwet (ANW) voorziet de overheid in een nabestaandenpensioen. De term pensioen is verwarrend en verwijst naar het feit dat deze voorziening wordt opgebouwd door middel van uw pensioenpremie. De regeling voorziet in een uitkering aan achterblijvende partners en kinderen. Nabestaanden geboren vóór 1950 hebben in alle gevallen recht op een inkomensafhankelijke uitkering. Nabestaanden geboren in 1950 of daarna hebben alleen recht op een uitkering als zij:

– één of meer kinderen onder de 18 jaar verzorgen, of

– voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt zijn.

 

Zolang het jongste kind nog geen 18 is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de ANW. De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. Om deze versobering op te vangen kunt u overwegen een ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt een uitkering tot de achterblijvende partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en AOW krijgt. De uitkering gaat in op het moment dat de ANW-uitkering vervalt, als het jongste kind 18 jaar wordt.

 

Wijzigingen ANW per 2015

De Eerste Kamer heeft in 2014 ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Wonen er naast u en uw eventuele partner ook andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan wordt uw ANW misschien lager.

Verder wil het kabinet de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit heeft gevolgen voor onder andere de ANW. Krijgt u een nabestaandenuitkering ANW? En heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2015 een lager ANW-bedrag, namelijk het standaard ANW-bedrag dat gelijk is aan 70% van het minimumloon. Deze verlaging wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget dat door de Belastingdienst wordt uitbetaald. Wilt u weten hoe hoog uw kindgebonden budget per 1 januari 2015 ongeveer gaat worden? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl

 

Breng uw financiële situatie bij overlijden in kaart

Hoe uw financiële huishouding eruit ziet als één van u komt te overlijden is voor iedereen anders. Het is beter om dit al goed in beeld te hebben voordat u in de situatie terecht komt. En weten u en uw partner evenveel als het gaat om uw financiële zaken? Wilt u weten wat precies de financiële gevolgen van overlijden van u of uw partner zijn voor uw specifieke situatie? Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen en waar nodig de financiële risico’s af te dekken.

 

Wie begeleidt de uitvaart?

 

U kunt het maar één keer goed doen en met wie gaat u dan in zee?

 

Vanuit Geijsel Kroon bevelen wij zelden iemand aan, maar wij weten hoe moeilijk het is om juist in deze situatie en ook nog een onder tijdsdruk de juiste keuze te maken.

Toch durven wij een aantal uitvaartbegeleiders warm aan te bevelen, waaronder Yvonne Reichrath.