Welke documenten zijn nodig voor hypotheekadvies?

 

Hypotheekadvies is maatwerk. Zonder een goede inventarisatie is een goed hypotheekadvies onmogelijk. Maak geen uittreksel van uw documenten maar verschaf ons inzicht in de originele documenten om misverstanden te voorkomen.

Wellicht is uw hypotheek de belangrijkste financiële transactie in uw hele leven.

Een goed advies begint bij een zorgvuldige inventarisatie en dan wel op basis van de juiste documenten. Wat moet u dan allemaal meenemen?

 

Hieronder staat een indicatieve lijst waar u aan kunt denken:

 

Kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart)
Originele Werkgeversverklaring “inkomen, model NHG”
Werkgeversverklaring “WIA-verzekering”
Inkomensverklaring “DGA / IB-ondernemer”
Intentieverklaring werkgever
Toekenningsbesluit sociale uitkering
Kopie aanstellingsbrie(f)(ven)
Laatste loonafrekening / salarisstrook
Inkomstenoverzicht provisie / overwerk laatste 2 jaar
Verklaring werkgever inkomensverhoging
Jaaroverzicht(en) salaris
IB verklaringen
Aanslag(en) IB laatste 3 jaar
Jaarstukken laatste 3 jaar
Bewijsstukken uitkering
Bewijsstukken pensioen
Bewijsstukken beleggingsrekeningen
Saldo-opgaven van spaar en beleggingsrekeningen
Opgaven van de verdeling in beleggingsportefeuille

(% in aandelen, obligaties, vastgoed, overig)

Echtscheidingsvonnis van rechtbank
Echtscheidingsconvenant
Register huwelijk en echtscheiding
Akte van huwelijkse voorwaarden
Overeenkomst tot beëindiging geregistreerd partnerschap
Conceptakte van verdeling
Aflossings- en opheffingsbewijs krediet
Saldobiljet van doorlopend krediet
Gezondheidsverklaring
Originele verzekeringspolis(sen), ook schadeverzekeringen
Akte van verpanding
Aanvraagformulier verzekeringspolis(sen)
Acceptatiebevestiging verzekeringspolis(sen)
Afkoopformulier verzekeringspolis(sen)
Bankafschriften
Kopie koopcontract
Kopie koop- en aanneemovereenkomst
Bouwkundig rapport
Taxatierapport van de woning
(Kopie) taxatierapport huidige woning
Bewijsstuk meerwerk (nieuwbouw) of kwaliteitsverbetering
Kopie hypotheekadvies huidige woning
Huurovereenkomst / ontruimingsverklaring
Verklaring van erfpacht
Bewijsstukken erfpacht
Laatste toekenning rijksbijdrage
Kopie eigendomsbewijs huidige woning
Verkoopcontract huidige woning(en)
Saldobiljet schuldrest woning(en)
Kopie hypotheekaktes huidige woning
Laatste OZB aanslag
Verklaring makelaar over opbrengst