pensioenadviseurs

 

Denk tijdig aan uw pensioen!

 

 

Verlaging opbouwpercentages

Jaarlijks bouwt een pensioendeelnemer een bepaald percentage van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. In een eindloonregeling is dat vanaf 2015 gemaximeerd op 1,657% en in een middelloonregeling op 1,875%.

Eenzelfde verlaging gaat ook gelden voor pensioenopbouw in een beschikbare-premieregeling.

 

Lager nabestaandenpensioen

In lijn met de verlaging van de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen gaat ook de ruimte voor de opbouw van partner- en wezenpensioen omlaag. Willen pensioendeelnemers hun nabestaanden dezelfde dekking bieden als voorheen, dan moeten zij zelf een aanvullende voorziening treffen.

 

Geen pensioenopbouw meer mogelijk boven € 100.000,- salaris

Een fiscaalvriendelijk pensioen kan worden opgebouwd over een (afgetopt) salaris van € 100.000,-. Boven dit bedrag is het niet meer mogelijk een fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.

 

Nettopensioen in box 3 (tweede pijler)

Als tegemoetkoming voor de afgetopte pensioenopbouw wordt het nettopensioen gepresenteerd. Dit houdt in dat iedereen met een inkomen uit werk van meer dan € 100.000,- netto geld kan inleggen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Vanaf de pensioendatum ontvangt de deelnemer dan een netto-uitkering. Voor de waarde-opbouw in box 3 geldt hierbij een vrijstelling van vermogensrendementheffing.

 

Wijziging vaststelling AOW-franchise

De huidige minimale AOW-franchise bedraagt nu 100/70 x de enkelvoudige AOW-uitkering voor gehuwden. Voor een middelloonregeling wordt dit 100/75. De AOW-franchise gaat dus omlaag. Voor een eindloonregeling wordt dit 100/66,28. Hier gaat het dus om een verhoging van de AOW-franchise. En voor beschikbare-premieregelingen geldt een combinatie van beide aanpassingen.

 

Lijfrente

Voor lijfrentes (verzekeringen en banksparen) geldt ook een aftopping op € 100.000,-. Het jaarlijkse premiepercentage van de jaarruimte gaat omlaag naar 13,8%. Dit was sinds 2010 15,5%. Omdat de jaarruimte lager is, is het ook belangrijk om na te gaan of u niet meer premie betaalt dan de lagere jaarruimte fiscaal toestaat. Als u geen ruimte heeft in de jaarruimte, kunt u mogelijk gebruikmaken van de reserveringsruimte.

 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

De Oudedagsreserve staat ter discussie. Feitelijk is dit een regeling waarbij u, als ondernemer,  het betalen van belasting kunt uitstellen zodat u liquiditeitsruimte krijgt om te sparen voor uw pensioen. Ooit betaalt u weer belasting over deze boekhoudkundige schuld aan de Belastingdienst. Zorg ervoor dat u dat geld dan ook beschikbaar hebt.

Vier pijlers


voor “de oude dag”

… het pensioensysteem in Nederland kent vier pijlers.voor "de oude dag"

Pijler 1


In Nederland is deze geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Opgemerkt moet worden dat dit een basisvoorziening is en een ondergrens vormt. De AOW-rechten worden met 2% per jaar dat men in Nederland woont opgebouwd tussen leeftijd 15 en (nog) 65 jaar. De AOW wordt nu opgebracht door de werkenden die jonger dan 65 jaar zijn, we noemen dit het omslagstelsel.

meer informatie

Pijler 2


De tweede pijler is gebaseerd op een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Gedurende de werkzame periode wordt gespaard. Dit geld wordt over het algemeen belegd. Zodra de werknemer “met pensioen gaat”, zal dit geld worden uitgekeerd.

meer informatie

Pijler 3


De derde pijler is optioneel en dus vrijwillig. Er zijn beperkte fiscale faciliteiten om uw derde pijler pensioen te realiseren. Denk daarbij aan het opbouwen van een lijfrente kapitaal.

meer informatie

Pijler 4


Dat zijn alle overige voorzieningen ten behoeve van uw oude dag. Denk daarbij aan sparen, beleggen, overwaarde woning, toekomstige erfenissen en noem het allemaal maar op.

meer informatie