Verzekering gehuurd werkmaterieel

Is schade veroorzaakt door vorkheftrucks, graafmachines, happertjes, shovels, laadschoppen, kranen en dergelijk werkmaterieel verzekerd? Wie is er dan aansprakelijk voor deze schade? Is dit gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering? Wat staat er in de voorwaarden van de verhuurders van werkmaterieel? Wat is het eigen risico en wie betaalt dat?

Dit is best wel ingewikkeld en daarom begin ik met de conclusie. Voor de liefhebbers diep ik het daarna verder uit.

Vereenvoudigde conclusie:

Gemotoriseerd werkmaterieel is een motorrijtuig.
De houder van een motorrijtuig is aansprakelijk voor schade die door of met een motorrijtuig wordt veroorzaakt. De houder is diegene die op dat moment de feitelijke zeggenschap heeft, bijvoorbeeld de eigenaar, maar dat kan ook de huurder zijn.
Aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten schade door of met motorrijtuigen standaard uit.

Bij een verhuurder lijkt het alsof je met een bijbetaling risico’s kunt uitsluiten, maar dat is weggegooid geld. Het is verstandiger om iemand met landmaterieel in te huren om het werk te doen, dan om zelf een machine te huren.

 

 

 

En dan nu de uitleg en de praktijk.

Wat is een motorrijtuig volgens artikel 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)?

Motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt dat schade door een motorrijtuig aan een niet motorrijtuig in principe door de houder van de motorrijtuig moet worden vergoed. De schuldvraag is dan niet aan de orde.

 

Verhuurd werkmaterieel

Incidenteel huren particulieren en bedrijven gemotoriseerde werktuigen die uit zichzelf kunnen rijden. Motorrijtuigen volgens de WAM. Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een tuin of een verbouwing of om een kabel te trekken.
Professionele verhuurders zullen dergelijke motorrijtuigen vrijwel altijd wa verzekerd hebben om aan hun WAM verplichting te voldoen. Bij minder professionele verhuurders loopt de huurder het risico dat de verhuurder het motorrijtuig, ondanks diens toezegging, niet verzekerd heeft.

Omdat er met dergelijke voertuigen, onder meer vanwege het ontbreken van ervaring, nogal wat schades worden veroorzaakt, kennen deze verzekeringen vaak een behoorlijk eigen risico. Dat eigen risico heeft geen invloed op de schade-uitkering aan het slachtoffer of de benadeelde maar betekent vaak wel dat de verzekeringnemer (de verhuurder) toch nog een flink deel van de schade zelf betaalt omdat de verzekeraar dat op haar eigen klant verhaalt.

Veel professionele verhuurders hebben hiervoor een clausule in hun voorwaarden opgenomen. De huurder draait dan op voor het eigen risico dat de verhuurder van het werkmateriaal in zijn polis heeft staan. Eventueel is dit eigen risico tegen een toeslag op de huurprijs door de huurder af te kopen.
Onze ervaring is dat dat vrijwel niemand zich hiervan bewust is.

Volgens jurisprudentie is de houder verantwoordelijk voor de schade en de verzekeringsplicht van het motorrijtuig. De houder is diegene die de feitelijke zeggenschap uitoefent. Dat kan dus bij verhuur de huurder zijn.
Die huurder denkt wellicht dat dit risico onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of onder zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) gedekt is. Maar dat is meestal niet zo.
Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen is over het algemeen uitgesloten van de dekking.

Maar hoe zit het met de schade aan het gehuurde werkmaterieel zelf?

Als de gehuurde machine wordt gestolen, van de aanhanger valt of verbrandt?Dan komen de verhuurvoorwaarden in beeld en die kunnen per verhuurder behoorlijk verschillen. Veel verhuurders bieden de mogelijkheid om tegen betaling de daarin opgenomen eigen risico’s af te kopen.

 

Wat hebben de verschillende verhuurders hierover opgenomen in de verhuurvoorwaarden:

Verhuurvoorwaarden Boels:

11.9 Boels verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die Boels dient te vrijwaren, komt evenwel:
schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.
boetes, bekeuringen en/of kosten voor Boels, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/hulp-personen/andere personen waarvoor zij
verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

 

 

Verhuurvoorwaarden BO-Rent:

Artikel 7: Aansprakelijkheid huurder
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Indien ten laste van de huurder beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor de verhuurder, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
7. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
8. Indien en voor zover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Voor rekening van de huurder, die verhuurder dient te vrijwaren, komt evenwel:
– schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geld. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijd van het ontstaan van de schade;
– Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
– Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
– Boetes, bekeuringen en/of kosten voor de verhuurder, die voortvloeien uit door de huurder op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
– Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 8: Schade en verlies
1. In geval van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde zal de door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde rechtstreeks voor rekening van de huurder komen. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door
verhuurder.
2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedragen heeft de huurder het recht een eigen of contraexpertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming,
schadevergoeding of opschorting.
4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd,
beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
5. Indien na vermissing reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en het gehuurde later alsnog door de huurder wordt teruggevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door de verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
Artikel 9: Aansprakelijkheid verhuurder
1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het 14-2-2020 Bo-rent
https://www.borent.nl/voorwaarden/verhuurvoorwaarden 3/4 voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade
voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.
3. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

(Bij Bo-rent is het mogelijk om casco, dus niet WA en niet onverzekerde, schades af te kopen tegen een toeslag, klik hier omdeze voorwaarden te bekijken)

 

Verhuurvoorwaarden Gromax:

 

RISICO/AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico- inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde. De huurder dient derhalve een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van dergelijke risico’s dekt en welke onder meer kunnen bestaan uit schade als gevolg van vermissing, vergaan, diefstal, verduistering, vervreemding, verlies, bezwaring en/of beschadiging van het gehuurde. De verhuurder heeft daarvoor geen verzekering afgesloten.
2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende toestemming of vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.
4. Indien en voorzover verhuurder het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt wordt de wijze daarvan indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan verhuurder is verstrekt door verhuurder als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen neemt de huurder alle risico in deze op zich inclusief schuld, nalatigheid van de vervoerder.
5. De huurder is tot aan de beëindiging van de huurovereenkomst aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen reparatiekosten, reinigingskosten en onderdelen) aan het gehuurde indien het goed in slechte staat en/of beschadigd aan verhuurder wordt overhandigd, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en vergoeding van overige schade, waaronder mede wordt verstaan gederfde huurpenningen.
6. Schade aan het gehuurde en/of overige schade door het gebruik van het gehuurde dient door huurder onverwijld Huurvoorwaarden Gromax Verhuur v01022015-1
schriftelijk te worden gemeld aan het filiaal waar het gehuurde is gehuurd teneinde verhuurder in de gelegenheid te stellen haar verzekeraar tijdig van de schade in kennis te stellen.
7. De expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het gehuurde en overige schade (o.m. vervanging onderdelen, reparatie- en reinigingskosten) komen voor rekening van de huurder.
8. De huurder is gerechtigd tot het doen van contra-expertise indien hij, binnen een termijn van 8 dagen nadat verhuurder huurder van het voornemen van expertise in kennis heeft gesteld, de verhuurder schriftelijk mededeelt een eigen expertise te willen (doen laten) uitvoeren. Bij gebreke aan deze mededeling binnen de gestelde termijn zal verhuurder opdracht geven tot het vaststellen van de schade en deze herstellen.
9. Indien er door huurder wordt gekozen voor de verzekering van Gromax bv en de verzekeringspremie voldaan wordt gelden de eigen risico’s en verzekeringsvoorwaarden zoals gesteld op het separate verzekeringscertificaat die te verkrijgen is op onze vestigingen.
VI AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een aan verhuurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van 10.000,00 (zegge: tien duizend Euro).
3. In afwijking van het in lid 1. en 2. bepaalde aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een door huurder tijdens de huurovereenkomst aan het gehuurde uitgevoerde herstelling/reparatie of verandering,
alsmede voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder.
4. Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die huurder en/of ondernemingen en/of personen werkzaam bij of voor huurder en derden door huurders toerekenbare tekortkoming in de nakoming danwel onrechtmatig handelen mocht leiden.
5. Voor zover het door de huurder niet-, niet tijdig danwel niet behoorlijk nakomen van de huurovereenkomst alsmede het handelen van huurder in strijd met zijn wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

 

 

 

Verhuurvoorwaarden Huurmaat:

Artikel 10. Verzekeringen
Indien HuurMaat het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en/of verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:
a. huurder als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject dient zorg te dragen;
b. huurder een beschadiging, vernietiging of verlies onverwijld mede schriftelijk aan HuurMaat dient te melden;
c. huurder gehouden blijft aan HuurMaat de schade te vergoeden, die HuurMaat als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door HuurMaat afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of verlies van het verhuurobject is veroorzaakt door grove schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan HuurMaat heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.
d. De huurder verplicht is preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen.
Artikel 11. Boetes/belastingen
De huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden te zullen betalen.
Artikel 12. Aansprakelijkheid/Overmacht
12.1 HuurMaat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ook niet na ingebrekestelling, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed, en/of indien hij door overmacht niet, niet juiste of te laat gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de huurder een consument is kan de door HuurMaat te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. De huurder zal HuurMaat vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
12.2 HuurMaat verklaart dat er ten behoeve van de “wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen”
-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die HuurMaat vrijwaart komt evenwel:
– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
– het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.
12.3 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

 

Verhuurvoorwaarden Huur en Stuur:

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Huur&Stuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien Huur&Stuur niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt Huur&Stuur zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten.
Artikel 7. Schade, Verlies
7.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan Huur&Stuur te worden gemeld. Huurder is gehouden de aan het gehuurde materieel door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Huur&Stuur te vergoeden.
Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Huur&Stuur gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Huur&Stuur geleden schade.
7.2. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
7.3. Huur&Stuur is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder zal Huur&Stuur vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
7.4. Huur&Stuur verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vallende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Huur&Stuur vrijwaart, komt evenwel,
– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.
– het eigen risico, zoals opgenomen in de aansprakelijkheidspolis
– schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.
7.5. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft.
De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

 

Eindconclusie:

 

Het huren van werkmaterieel is niet zonder risico, De bonafide professionele verhuurders zullen het WAM risico wel hebben verzekerd, maar vaak met een behoorlijk eigen risico. Dat eigen risico komt vaak voor rekening van de huurder. Maar ook schade aan kabels is meestal niet gedekt. In de verhuurvoorwaa

rden staat vaak dat onverzekerde schade door de huurder moet worden betaald.

Een enkele verhuurder heeft in de voorwaarden opgenomen dat de huur ook na vermissing van het gehuurde gewoon verschuldigd blijft. Dan wordt dus de gehuurde graafmachine gestolen, die moet je dan betalen, maar je moet ook de huur door blijven betalen……………

Daarnaast is het maar de vraag of de minder bonafide verhuurders, ondanks hun toezegging, het WAM risico hebben verzekerd.

 

Wanneer is werkmaterieel een motorrijtuig?