Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders

 

Bestuurders, commissarissen en ook toezichthouders kunnen aansprakelijk worden gesteld en zetten daarmee hun (privé) vermogen op het spel. Onder voorwaarden is dit risico prima te verzekeren.

 

De verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen/ toezichthouders vloeit onder meer voort uit wetten, statuten en jurisprudentie, maar ook uit bedrijfsreglementen, bedrijfsnotities en overeenkomsten. Ook wordt verantwoordelijkheid opgelegd door externe toezichthouders.

Een bestuurder of commissaris/toezichthouder dient zijn/haar taak naar behoren te vervullen.

 

Het Burgerlijk Wetboek heeft dit geregeld:

 

Onbehoorlijk bestuur (2:9 BW)

Wat de precieze verantwoordelijkheden zijn wordt onder meer in de rechtspraak en door de actualiteit bepaald. Een bestuurder of commissaris/ toezichthouder dient onder andere te letten op:

  1. de fundamentele bestuursplichten, zoals de boekhoudings – en administratieplicht;
  2. het treffen van voldoende voorzieningen en/of het sluiten van
  3. toereikende verzekeringen tegen voorzienbare risico’s; de kredietwaardigheid van bedrijven waar men zaken mee doet;
  4. het verantwoord investeren;
  5. het voeren van een goed beleid van de onderneming en het toezicht houden daarop.

 

Schadevoorbeelden aansprakelijkheidsverzekering naamloze en besloten vennootschappen:

 

Schadevoorbeelden aansprakelijkheidsverzekering verenigingen en stichtingen:

 

Schadevoorbeelden aansprakelijkheidsverzekering VVE bestuur:

 

 

Collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid

 

Een bestuurder of commissaris/toezichthouder kan niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor de eigen handelingen, maar ook voor het handelen van de medebestuurders of medecommissarissen/ toezichthouders. Uitgangspunt is dat zij aangesproken kunnen worden voor de gehele schade, ongeacht of deze (mede) is veroorzaakt door andere bestuurders of commissarissen/ toezichthouders.

Ook als een bestuurder niets te verwijten valt kunnen de verweerkosten tegen een aanspraak flink oplopen en het privé-vermogen aantasten. Als er sprake is van een faillissement zal er door de curator altijd onderzoek worden gedaan naar het handelen van bestuurders en commissarissen/toezichthouders rondom het faillissement.

De kranten schrijven dagelijks over bestuurders die aansprakelijk worden gesteld en het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 

 

Interne aansprakelijkheid

Een bestuurder of commissaris/toezichthouder dient zijn taak behoorlijk te vervullen. Verzuimt een bestuurder of commissaris/ toezichthouder hierin , dan kan de bestuurder of toezichthouder/commissaris aansprakelijk worden gesteld door de eigen rechtspersoon of, in geval van een faillissement, de curator. Soms geschiedt dit door zijn of haar opvolgers.

 

Externe aansprakelijkheid

De rechtspersoon en haar bestuurders begeven zich in het economisch en maatschappelijk verkeer. Daarbij gaan zij verplichtingen aan met derden die zij na dienen te komen. Deze derden kunnen niet alleen de rechtspersoon aansprakelijk stellen voor de eventueel geleden schade, zij kunnen ook de bestuurder of de commissaris/toezichthouder aansprakelijk stellen als deze een ernstig verwijt kan worden gemaakt en de schade op het privé-vermogen verhalen. In geval van faillissement heeft de curator verregaande mogelijkheden om de bestuurder of de commissaris/ toezichthouder aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort.

Aansprakelijkheid directeur en commissaris, bestuurder en toezichthouder