Betalingsbeschermingsverzekering (BBV)

Wat is een BBV?


 

Als u arbeidsongeschikt of werkloos bent, heeft u minder inkomen. En als u overlijdt, dan valt uw inkomen zelfs volledig weg. Dan kunt u, of uw nabestaande, misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten van uw hypotheek of consumptief krediet. Dit zijn kosten die iedere maand terugkomen. Met een Betalingsbeschermingsverzekering bent u verzekerd voor doorbetaling van deze vaste uitgaven. U krijgt daarvoor dan een uitkering.

Voor wie is een BBV?


 

De BBV is een verzekering voor iedereen die maandelijkse hypotheek- of kredietuitgaven heeft. Hieronder vallen

• werknemers;

• directeur-grootaandeelhouders (DGA);

• zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

• zelfstandige ondernemers;

• vrije beroepsbeoefenaren.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kunt u misschien de kosten van uw hypotheek of consumptief krediet niet meer betalen. Dit geldt ook als u komt te overlijden: dan kunnen uw nabestaanden deze kosten misschien niet meer betalen. Met een Betalingsbeschermings-verzekering bent u daarvoor verzekerd. U kiest zelf uw dekking.

Wat valt onder maandelijkse hypotheek- of consumptief kredietuitgaven?

Kosten van uw huis, zoals:

• rente en aflossing van de hypotheek;

• onroerende zaakbelasting (OZB);

• rente en aflossing van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan verzekeren?

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert. U moet meestal wel een minimaal bedrag verzekeren. En u kunt meestal niet meer dan een maximumbedrag verzekeren. De hoogte van het bedrag spreekt u af met uw verzekeraar.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u of uw nabestaande bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden geen uitkering. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

 

Krijg ik een medische keuring?


 

Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

Wie betaalt de keuring?

De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als de verzekeraar iets anders met u heeft afgesproken.

Hoe hoog is de premie?


 

Voor arbeidsongeschiktheid …

Hoeveel premie u betaalt voor de dekking arbeidsongeschiktheid, hangt af onder andere af van:

• de duur van de verzekering;

• de hoogte van het verzekerde bedrag;

• het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt als u voor een bepaald percentage

• arbeidsongeschikt bent. Dit noemen we de uitkeringsschaal;

• de wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt;

• het soort arbeidsongeschiktheid waarvoor u verzekerd bent.

Voor werkloosheid …

Hoeveel premie u betaalt voor de dekking werkloosheid, hangt onder andere af van:

• de looptijd van de verzekering;

• de hoogte van het verzekerde bedrag.

Voor overlijden …

Hoeveel premie u betaalt voor de dekking overlijden, hangt onder andere af van:

• uw leeftijd;

• uw geslacht;

• uw rookgedrag;

• de looptijd van de verzekering;

• de hoogte van het verzekerde bedrag;

• het soort verzekerde bedrag, en of dit bedrag tijdens de duur van de verzekering gelijk blijft.

Wanneer betaalt u de premie?


 

Meestal kunt u de premie per maand of per jaar betalen. U betaalt premie totdat de verzekering stopt. Of tot de datum die u heeft afgesproken. Bij sommige verzekeringen betaalt u in één keer premie. Dit heet koopsom.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als u arbeidsongeschikt raakt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

Uw verzekeraar probeert zo snel mogelijk uit te keren bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Daarbij geldt:

• bij arbeidsongeschiktheid heeft u recht op een uitkering als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent;

• bij werkeloosheid heeft u recht op een uitkering als u volledig en onvrijwillig werkloos bent;

• bij overlijden hebben uw nabestaanden recht op een (eenmalige) uitkering.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Extra regelingen

Bij veel verzekeraars krijgt u ook extra regelingen aangeboden, zoals:

• meteen verzekerd zijn na aanmelding;

• premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid;

• een uitkering bij het aanpassen van uw woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Als u arbeidsongeschikt raakt, gaat u meteen naar een arts.

• Als u arbeidsongeschikt of werkloos bent geworden, dan laat u dit op tijd weten aan de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat wanneer u dat moet laten weten.

• U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt te worden. U werkt mee aan uw re-integratie en doet geen dingen die uw herstel in de weg staan.

• Als er iets verandert in uw situatie, dan laat u dat de verzekeraar weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen. Of als uw maandelijkse hypotheek- of kredietlasten veranderen of wegvallen. Soms kan de hoogte van de premie hierdoor veranderen.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

• Heeft u gekozen voor de WIA-volgende verzekering? Dan stuurt u de WIA-beschikking naar de verzekeraar. Dat is de brief waarin staat dat u een uitkering krijgt. U laat het ook aan de verzekeraar weten als u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat de verzekeraar de verzekering kan stoppen of uitstellen. Stelt de verzekeraar de verzekering uit? Dan bent u gedurende die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen.

Wanneer krijg ik een uitkering?


 

Wanneer gaat mijn uitkering in?

Bij deze verzekering geldt een wachttijd. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar nog geen uitkering krijgt. U kiest zelf hoe lang de wachttijd is. Afhankelijk van de lengte van de wachttijd wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen.

Tot wanneer krijg ik een uitkering?

U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt of werkloos bent volgens de voorwaarden van uw verzekering. Maar de uitkering stopt uiterlijk als u 65 jaar wordt. Dit heet eindleeftijd. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt. Of dat u maar voor een paar jaar een uitkering krijgt. Dan wordt de premie lager. Het kan ook zijn dat u een bepaald bedrag heeft verzekerd. Als het maximum bedrag is bereikt, krijgt u geen uitkering meer. Oók als u nog wel arbeidsongeschikt of werkloos bent.

Overlijden

Als u komt te overlijden, is de uitkering meestal eenmalig.

Kan ik het verzekerde bedrag verhogen of verlagen?


 

Verhogen …

U kunt uw verzekerde bedrag verhogen. U krijgt dan meestal geen extra medische keuring.

Er gelden wel een paar regels:

• er is een maximumpercentage waarmee u het verzekerde bedrag kunt verhogen;

• u mag niet arbeidsongeschikt of werkloos zijn.

… of verlagen

Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dan kunt u aan de verzekeraar laten zien dat uw maandelijkse hypotheek- of kredietuitgaven lager zijn geworden. De verzekeraar verlaagt dan uw verzekerde bedrag.

Overlijden

Bij een dekking voor overlijden kunt u het verzekerd bedrag tussendoor verhogen of verlagen. Bij een verhoging moet u wel een nieuwe gezondheidsverklaring invullen.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. De verzekering stopt uiterlijk als u 65 jaar wordt.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Als u de hele premie in één keer heeft betaald, dan kunt u de verzekering stopzetten op momenten die vooraf zijn vastgesteld. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze momenten. U zegt de verzekering altijd twee maanden van tevoren op. Stel, stopt uw verzekering op 1 januari? Dan zegt u deze voor 1 november op.

Als u elke maand premie betaalt, dan kunt u de verzekering na het eerste jaar op ieder moment opzeggen. De verzekeraar informeert u daarover op tijd. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. Als u uw verzekering voor meer dan één jaar heeft afgesloten, dankunt u deze niet zomaar opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

U kunt de verzekering ook stoppen als u geen maandelijkse hypotheek- of kredietuitgaven meer heeft. Kijkt u voor meer informatie in de polisvoorwaarden.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Arbeidsongeschikt

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet goed kunt werken. Dat komt door een ziekte of een ongeval. Een arts kijkt dan in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen.

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, hangt af van welke beoordeling u kiest. U heeft drie mogelijkheden:

Beroepsarbeidsongeschiktheid (Maatschappijkeuring)

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzeke-raar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog uitoefenen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed. Of u doet het op een andere manier. U blijft wel in uw eigen beroep werken.

Passende arbeid (Maatschappijkeuring)

Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u zou kunnen doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeids-ongeschiktheid.

Gangbare arbeid (WIA-volgend)

Dit betekent dat het UWV bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. De beoordeling WIA-volgend is alleen voor werknemers die in loondienst werken.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar. U kunt met uw verzekeraar ook een lagere leeftijd afspreken.Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s meeverzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U bent meteen verzekerd na aanmelding

Als u zich aanmeldt, bent u niet altijd meteen verzekerd. De verzekeraar heeft tijd nodig om te kijken of hij u kan verzekeren. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel gedeeltelijk verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan hoeft u geen of minder premie te betalen.

U krijgt een uitkering voor het aanpassen van uw woning

Moet u uw woning aanpassen omdat u arbeids-ongeschikt bent? Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel heeft? Dan krijgt u soms een deel van deze kosten vergoed. Daaraan zit een maximum. Meestal krijgt u voor deze aanpassingen een vergoeding van een andere verzekering, maar soms moet u zelf ook een deel betalen. Daarom krijgt u hiervoor een uitkering.

Niet-verzekerde risico’s

Algemeen

U bent niet verzekerd:

• als blijkt dat u bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven;

• als de arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden het gevolg is van opzet of eigen schuld. Of als dit het gevolg is van opzet door iemand anders die voordeel heeft bij uw uitkering;

• als u te veel alcohol of drugs heeft gebruikt. Of als u uw medicijnen niet op de juiste manier heeft ingenomen;

• als uw arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden het gevolg is van een oorlog of demonstraties met geweld;

• als uw arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden het gevolg is van een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.

Als uw arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of over-lijden het gevolg is van terrorisme of molest, krijgt u misschien niet de hele uitkering.

Arbeidsongeschiktheid

• U bent niet verzekerd als uw klachten niet kunnen worden verklaard door een vastgestelde afwijking.

• Heeft u een ziekte of aandoening die voorafgaand aan de verzekering al bestond? Dan is het bij deze verzekeringen vaak zo dat deze ziekte of aandoening niet meer kan worden meeverzekerd.

U krijgt geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen.

Werkloosheid

U bent niet verzekerd:

• als u voorkennis had dat u zou worden ontslagen. Of als u wist dat de dreiging van ontslag bestond;

• als u een beroep heeft waarbij u niet altijd kunt werken. Bijvoorbeeld seizoensgebonden werk of werk waarvoor vorstverlet geldt;

• als u zich niet aan de regels houdt van de overheidsinstantie waarvan u de werkloosheids-uitkering krijgt. De instantie verlaagt uw uitkeringdan tijdelijk of blijvend. Of uw uitkering wordt zelfs stopgezet;

• als u werkloos bent doordat uw contract met een uitzendbureau van rechtswege is beëindigd;

• als u werkloos bent omdat uw contract voor bepaalde tijd afloopt en uw werkgever het niet verlengt.

Overlijden

U bent niet verzekerd:

• als u overlijdt door zelfmoord tijdens de eerste twee jaren van de looptijd van de verzekering;

• als u overlijdt door krijgsdienst of gewapende dienst bij een buitenlands leger;

• als u overlijdt door gevechtshandelingen in Nederlandse krijgsdienst. Behalve als u op een vredesmissie bent die het parlement heeft goedgekeurd.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze-keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangen-vereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Werkloos

Voor de verzekering bent u werkloos wanneer uw werkgever tegen uw wil uw arbeidsovereenkomst beëindigt en u als gevolg daarvan een volledige werkloosheidsuitkering ontvangt. Dit gebeurt door:

• opzegging

• ontbinding

• ontslag