Verzekering WIA-aanvulling collectief

Wat is collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling?


 

Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, bijvoorbeeld 10 procent.

Een WIA-uitkering

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt u maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering. Maar met de wettelijke WIA-verzekering is niet het hele inkomen verzekerd. De collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling geeft werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering.

Wat is het sv-loon?

De overheid berekent de WIA-uitkering over het sv-loon. Is het loon van uw werknemer hoger dan dit sv-loon? Dan krijgt hij over het deel van het loon boven deze loongrens, geen uitkering. Ook de uitkering uit de collectieve verzekering voor vast WIA-aanvulling wordt berekend over het sv-loon. Het deel van het loon bóven de sv-loongrens kunt u op een andere manier verzekeren. Lees hiervoor de productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers.

Voor wie is een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling?


 

De collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling is voor werkgevers die hun werknemers willen verzekeren van extra inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij geen of minder inkomen. De collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of WGA-uitkering.

Ondanks de WIA-uitkering kan het inkomen van de werknemer toch fors achteruit gaan. De collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling zorgt ervoor dat uw werknemer altijd een aanvulling op zijn inkomen krijgt. Met deze verzekering is een vast percentage van het loon van de werknemer verzekerd. Hoe hoog de uitkering bij arbeidsongeschikt is, hangt af van hoeveel procent hij arbeidsongeschikt is.

Wanneer krijgt uw werknemer geen uitkering?

In sommige gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt is. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop hij arbeidsongeschikt is geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?


 

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?


 

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

• de leeftijd van uw werknemers;

• het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd;

• de hoogte van het verzekerde bedrag.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wie betaalt de premie?

U kunt afspreken of uzelf, of de werknemer de premie betaalt. Of u betaalt ieder een deel van de premie.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar probeert zo snel mogelijk uit te keren bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast mag u van de verzekeraar een bijdrage verwachten bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Is de werknemer arbeidsongeschikt? Dan laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. In de polisvoorwaarden staat binnen hoeveel weken u dat moet doen.

• Is een werknemer voor een deel of volledig hersteld? Dan laat u dit ook zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

• Als er iets verandert in uw bedrijf, laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Bijvoorbeeld als uw werknemers ander werk gaan doen. Of als u andere producten of diensten gaat verkopen.

• U doet er alles aan om ervoor te zorgen dat een arbeidsongeschikte werknemer of een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk zijn, of ander werk dat bij hem past.

• U zorgt er ook voor dat de werknemer er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

• Heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, en is hij dus verantwoordelijk? Dan laat u dat aan de verzekeraar weten.

• Krijgt u nieuwe werknemers en willen zij deze verzekering ook afsluiten? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door aan de verzekeraar.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat de werknemer geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer krijgt de werknemer een uitkering?


 

Meestal krijgt een arbeidsongeschikte werknemer een uitkering totdat hij uiterlijk 65 jaar is. Dit heet eindleeftijd. Maar u kunt er ook voor kiezen dat de uitkering eerder stopt. Dan hoeft u minder premie te betalen.

Wordt de uitkering tussendoor hoger of lager?


 

Als uw werknemer meer of minder arbeidsongeschikt wordt, past de verzekeraar de uitkering aan.

Indexatie

Op het moment dat u de verzekering afsluit, beslist u of de uitkeringen van de werknemers elk jaar hoger moeten worden. Dit heet indexatie. U betaalt dan wel meer premie.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van te voren opzeggen bij uw verzekeraar. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt;

In de Polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Arbeidsongeschikt

Wanneer is een werknemer arbeidsongeschikt?

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of een handicap minder kan verdienen dan toen hij nog gezond was. Voor deze verzekering moet de werknemer minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Het UWV kijkt voor hoeveel procent een werknemer arbeidsgeschikt is.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop de verzekering en de eventuele uitkering van uw werknemer eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar. U kunt met uw verze-keraar ook een lagere leeftijd afspreken.

IVA-uitkering

Is de werknemer tussen de 80 en 100 procent arbeids-ongeschikt? En is deze arbeidsongeschiktheid blijvend? Dan kan hij een IVA-uitkering krijgen. IVA staat voor Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Loon doorbetalen

Wanneer krijgt een zieke werknemer loon doorbetaald?

Een zieke werknemer krijgt loon doorbetaald als hij door een ziekte of een ongeval zijn werk niet kan doen. In de wet staat dat u zijn loon dan moet door-betalen. U betaalt in ieder geval 70 procent van zijn loon door. Daarnaast geldt dat u het eerste jaar minstens het minimumloon dat voor hem geldt, doorbetaalt. De regels hiervoor staan in de het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 629 BW).

Wie beslist of u het loon doorbetaalt?

Als werkgever beslist u of u het loon doorbetaalt. De bedrijfsarts helpt u hierbij. Als u en uw werknemer het niet eens zijn, kan het UWV advies geven. Maar u hoeft dit advies niet te volgen. De werknemer kan ook naar de rechter gaan.

Niet verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als uw werknemer met opzet arbeidsongeschikt is geworden. Of als het zijn schuld is dat hij arbeids-ongeschikt is geworden;

• als iemand anders met opzet uw werknemer arbeidsongeschikt heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij de uitkering;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een oorlog of een demonstratie met geweld;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als de werknemer in een gevangenis zit. Of in een-zelfde soort instelling;

• als de werknemer 65 jaar of ouder is.

U krijgt ook geen vergoeding als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer erger is geworden door een van de gebeurtenissen die u hiervoor leest.

Eerder ziek

Is een werknemer eerder ziek geworden dan de datum waarop de verzekering begint? Dan is deze werknemer niet verzekerd. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Terrorisme of molest

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Re-integratie

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s mee-verzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Met de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgt u hulp bij re-integratie. Voor de continuïteit van uw bedrijf, is het belangrijk dat uw werknemers snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werk-nemer. Ook vergoedt hij (gedeeltelijk) de kosten voor re-integratie.

Welke kosten vergoeden verzekeraars?

• activiteiten en behandelingen waardoor de werk-nemer weer aan het werk kan en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen;

• activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen;

• hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf.

Sv-loon

De afkorting sv staat voor sociale verzekeringen.

Sv-loon wordt ook wel coördinatieloon of premieloon genoemd. Dit is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend. Daarnaast worden op dit loon de uitkeringen gebaseerd.

Tussendoor stoppen

In principe kunt u de verzekering niet tussendoor stoppen. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt u de verzekering wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

• als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;

• als iemand anders uw bedrijf overneemt;

• als u stopt met uw bedrijf;

• als u geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.