WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) collectief

Wat is collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)?


 

De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat wanneer uw werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering ontvangt, zijn inkomen minimaal 70 procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Werknemers die als zzp’er verder willen, kunnen zich binnen 13 weken na einde dienstverband bij het UWV melden voor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV of zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Een WIA-uitkering

Uw werknemer is voor ten minste 35 procent arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij meestal een WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. In het begin krijgt hij meestal een aanvulling op zijn loon tot 70 procent van zijn oude loon.

Als de werknemer na deze periode tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is, krijgt hij een ander soort uitkering:

• verdient hij meer dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering;

• verdient hij minder dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering.

Bij arbeidsongeschiktheid bestaat het inkomen van uw werknemer dus uit het loon dat hij nog verdient, aangevuld met een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering. Ondanks deze uitkering kan zijn inkomen toch fors achteruitgaan. De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat hij minimaal 70 procent van zijn oude loon krijgt.

Wat is het sv-loon?

De overheid berekent de WGA-uitkering over het sv-loon. Is het loon van uw werknemer hoger dan dit sv-loon? Dan krijgt hij over het deel van het loon boven deze loongrens, geen uitkering. Ook de uitkering uit de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) wordt berekend over het sv-loon. Het deel van het loon boven de sv-loongrens kunt u op een andere manier verzekeren. Lees hiervoor de productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers.

Voor wie is een collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)?


 

De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) is voor werkgevers die hun werknemers willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als zij arbeidsongeschikt worden.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij geen of minder inkomen. Met een collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) krijgt de werknemer een aanvulling op de WGA-uitkering. Hij krijgt een aanvulling tot minimaal 70 procent van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt is. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop hij arbeidsongeschikt is geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?


 

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?


 

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

• de lonen van uw werknemers;

• de leeftijd van uw werknemers;

• het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als uw werknemer een WGA-loonaanvulling, of WGA- vervolguitkering ontvangt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en

adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wie betaalt de premie?

U kunt afspreken of uzelf, of de werknemer de premie betaalt. Of u betaalt ieder een deel van de premie.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar probeert zo snel mogelijk uit te keren bij arbeidsongeschiktheid. De werknemer krijgt een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering, of de WGA-vervolguitkering tot minimaal 70 procent van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Daarvoor geldt wel een maximumbedrag.

Extra regelingen

Bij veel verzekeraars krijgt u ook extra regelingen aangeboden, zoals:

• vergoeding van kosten voor re-integratie;

• vergoeding van rechtsbijstand.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Is de werknemer arbeidsongeschikt? Dan laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. In de polisvoorwaarden staat binnen hoeveel weken u dat moet doen.

• Is een werknemer voor een deel of volledig hersteld? Dan laat u dit ook zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

• Als er iets verandert in uw bedrijf, laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Bijvoorbeeld als uw werknemers ander werk gaan doen. Of als u andere producten of diensten gaat verkopen.

• U doet er alles aan om ervoor te zorgen dat een arbeidsongeschikte werknemer of een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk zijn, of ander werk dat bij hem past.

• U zorgt er ook voor dat de werknemer er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

• Heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, en is hij dus verantwoordelijk? Dan laat u dat aan de verzekeraar weten.

• Krijgt u nieuwe werknemers en willen zij deze verzekering ook afsluiten? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door aan de verzekeraar.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat de werknemer geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer krijgt de werknemer een uitkering?


 

De werknemer krijgt een uitkering zolang hij een WGA-loonaanvullingsuitkering, of een WGA-vervolguitkering krijgt.

Tot wanneer krijgt de werknemer een uitkering?

De uitkering stopt uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Dit heet eindleeftijd.

Wanneer krijgt de werknemer geen uitkering?

Uw werknemer krijgt geen uitkering als …

… hij door ziekte of een ongeval niet, of niet volledig kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt;

… hij aan het begin van de verzekering door ziekte of een ongeval niet kan werken. Dit noemen we het inlooprisico. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Op het moment dat uw verzekering stopt, krijgen uw werknemers die tijdens de verzekering ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden, wél een uitkering. Dit noemen we uitloopdekking.

Wordt de uitkering tussendoor hoger of lager?


 

Deze verzekering zorgt ervoor dat de werknemer in totaal een uitkering krijgt die gelijk is aan minimaal 70 procent van het loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. Daarbij geldt als maximum het sv-loon. De uitkering van deze verzekering is een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering, en het huidige loon.

Indexatie

De verzekeraar verhoogt de uitkeringen meestal met evenveel procent als de WIA-uitkeringen omhoog gaan. Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen om de uitkeringen niet te laten verhogen. Of met een vast percentage.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van te voren opzeggen bij uw verzekeraar. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt;

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Arbeidsongeschikt

Wanneer is een werknemer arbeidsongeschikt?

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of een handicap minder kan verdienen dan toen hij nog gezond was. Voor deze verzekering moet de werknemer minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Het UWV kijkt voor hoeveel procent een werk-nemer arbeidsgeschikt is.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop de verzekering en de eventuele uitkering van uw werknemer eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar. U kunt met uw verze-keraar ook een lagere leeftijd afspreken.

Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s mee-verzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U krijgt hulp bij re-integratie

Voor de continuïteit van uw bedrijf, is het belangrijk dat uw werknemers snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werknemer. Ook vergoedt hij (gedeeltelijk) de kosten voor re-integratie.

Welke kosten vergoeden verzekeraars?

• activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer aan het werk kan en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen;

• activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen;

• hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf.

U krijgt rechtsbijstand

U kunt ook rechtsbijstand krijgen bij de volgende

juridische problemen:

• u en de werknemer zijn het niet eens over de vraag of de werknemer recht heeft op een WGA-uitkering;

• uw werknemer doet er niet alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. U benthet hierover niet met elkaar eens.

• Iemand anders heeft schuld aan de arbeids- ongeschiktheid van uw werknemers. U wilt dat hij de uitkering betaalt.

IVA-uitkering

Is de werknemer tussen de 80 en 100 procent arbeids-ongeschikt? En is deze arbeidsongeschiktheid blijvend? Dan kan hij een IVA-uitkering krijgen. IVA staat voor Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Niet-verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als u met opzet een werknemer arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Of als het uw schuld is dat een werknemer arbeidsongeschikt is geworden;

• als iemand anders met opzet uw werknemer arbeidsongeschikt heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij de uitkering;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een oorlog of een demonstratie met geweld;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als de werknemer in een gevangenis zit. Of in een-zelfde soort instelling;

• als de werknemer 65 jaar of ouder is.

U krijgt ook geen vergoeding als de arbeidsongeschikt-heid van uw werknemer erger is geworden door een van de gebeurtenissen die u hiervoor leest.

Eerder ziek

Is een werknemer eerder ziek geworden dan de datum waarop de verzekering begint? Dan is deze werknemer niet verzekerd. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Terrorisme of molest

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Sv-loon

De afkorting sv staat voor sociale verzekeringen.

Sv-loon wordt ook wel coördinatieloon of premieloon genoemd. Dit is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend. Daarnaast worden op dit loon de uitkeringen gebaseerd.

Tussendoor stoppen

In principe kunt u de verzekering niet tussendoor stoppen. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt u de verzekering wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;

• als iemand anders uw bedrijf overneemt;

• als u stopt met uw bedrijf;

• als u geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polis leest u meer over deze situaties.