Vergelijk Cyber Risk Verzekering

Het verzekeren van uw cyber risk is relatief nieuw. Nederlandse verzekeraars hebben hier nog maar weinig, maar steeds meer, ervaring in.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste verschillen van de meeste voorkomende dekkingen. De premies liggen voor het kleinere MKB ongeveer gelijk. Hoewel wij dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld kunt u hier geen enkel recht aan ontlenen.

Dit overzicht is zeker niet volledig en mogelijk niet actueel. Hiervoor verwijzen wij u uiteraard naar de polisvoorwaarden van de respectievelijke verzekeraar.

 

 

 

Aansprakelijkheid

AIG

Dekt de schadevergoeding en kosten van verweer die voortvloeien uit een aanspraak die is ingesteld door een derde tegen het bedrijf uitsluitend wegens een handelen of nalaten bij het uitvoeren van digitale media-activiteiten

CHUBB

-Aansprakelijkheid m.b.t lekken van vertrouwelijke data

-Aansprakelijkheid door onbevoegd gebruik van uw netwerk

-Aansprakelijkheid online media

CNA / HARDY

Aansprakelijkheid naar derden i.v.m. smaad of het in diskrediet brengen van producten, schending van intellectuele eigendomsrechten of ongepaste deep-linking of framing, als gevolg van de cybermedia-activiteiten van verzekerde.

HDI

Aansprakelijkheid n.a.v. het niet versleutelen van vertrouwelijke data. De Cyber+ dekt de schadevergoeding aan derden en de kosten van verweer

HISCOX

Aansprakelijkheid t.g.v. e-mail, intranet, extranet of  website (waaronder begrepen de domeinnaam, en hyperlinks), inclusief door een hacker aangebrachte wijziging(en) of toevoeging(en).

Maar geen werkzaamheden voor derden

 

 

Crisismanagement

AIG

 Geen eigen risico bij 1e respons 1e 48 uur. Zelfs kosten eigen IT’er worden vergoed na melding bij de AIG CyberEdge Hotline

CHUBB

CNA / HARDY

Kosten, waaronder kosten forensisch onderzoek bij het herstel van:

a. eigen netwerk;
b. opgeslagen informatie op het netwerk;
c. andere documenten en gegevens ontstaan door onbevoegde toegang, computervirus, een denial of service-aanval (DOS) of operationele fout.

Gemaakte kosten maximaal 12 maanden nadat  onbevoegde toegang, het computervirus, de denial of service-aanval (DOS) of operationele fout voor het eerst bij de verzekerde bekend is geworden

HDI

HISCOX

In redelijkheid gemaakte kosten t.g.v. inbreuk op persoonsgegevens. Onderzoekskosten gericht op het vinden en analyseren van juridisch bewijs in computers/computersystemen en digitale opslagmedia.

 

Boetes

 

AIG

Verweerkosten

De boete zelf, gemaximeerd, verminderd met eigen risico

CHUBB

CNA / HARDY

Voor zover de wet dit toelaat; de wettelijke vergoedingen, (bestuursrechtelijke-) boetes en het verweer

HDI

HISCOX

 Eigen risico € 25.000,= per boete

 

Digitale Media

AIG

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

 

Afpersing/ Ransom ware

AIG

 Gedekt

CHUBB

 Gedekt

CNA / HARDY

 Gedekt

HDI

HISCOX

 Gedekt

 

Hacking telefoon / belkosten

AIG

Telefoonkosten t.g.v. ongeoorloofde toegang tot het telefoonsysteem dat zich bevindt op het bedrijfsterrein van het bedrijf. Maximaal tot 45 dagen.

CHUBB

CNA / HARDY

Onbevoegd gebruik bandbreedte van verzekerde; kosten van onbevoegde telefoongesprekken; kosten forensisch onderzoek telefoonhacking, onbevoegde toegang tot het telefoonsysteem

HDI

HISCOX

Hacking telefooncentrale; extra belkosten t.g.v.  malware

 

Winstderving

AIG

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

 

Diefstal van geld:

AIG

Verlies van geld of geldswaarden ten gevolge van een overdracht, betaling, uitkering of aanpassing;

(…)voortvloeiende uit een ongeoorloofde toegang tot het computersysteem van verzekerde door een derde zonder medeweten of samenspanning van een verzekerde.

CHUBB

CNA / HARDY

diefstal of wijziging van geld of effecten door phishing of een computervirus op het netwerk van verzekerde

HDI

HISCOX

 Verlies van geld op rekening, zodra gedurende de looptijd van de polis u geld van uw rekening verliest/kwijtraakt als gevolg van malware (kwaadwillende software) door toedoen van en/of veroorzaakt door een hacker.

 

Voor wie wel geschikt?

AIG

 Bedrijven met een omzet < € 25.000.000,=

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

 

Voor wie niet geschikt?

AIG

Financiële instellingen, Medisch, Call Centra, Telemarketingbureau, Data Processingbedrijf, Internet- telecom service providers

CHUBB

CNA / HARDY

Call centers/telemarketeers, benzinestations, online dating bureaus, seksbranche, online gambling, databrokers, ratingbureaus.

HDI

HISCOX

 Financiële instellingen, bemiddelaar/adviseur financiële producten, betalingsverwerkers (payment providers), netwerk provider, kredietbeoordelaar (rating bureau), gok-sector en seksbranche.

 

Gelieerde ondernemingen:

AIG

“Iedere rechtspersoon waarin de verzekeringnemer op de ingangsdatum van deze verzekering, hetzij direct of indirect door middel van één of meer andere rechtspersonen:

(i) zeggenschap uitoefent over de samenstelling van de raad van bestuur;

(ii) meer dan de helft van het stemrecht in zijn bezit heeft; of

(iii) meer dan de helft van de uitgegeven aandelen of het aandelenkapitaal in zijn bezit heeft.

CHUBB

CNA / HARDY

“de verzekeringnemer en dochterondernemingen als vermeld op het polisblad, en met betrekking tot Cyberaansprakelijkheid op grond van rubriek 2, tevens alle huidige of voormalige werknemers, directeuren, commissarissen, leden of vennoten van verzekeringnemer”

HDI

HISCOX

“Een rechtspersoon die door u tijdens de looptijd van de polis direct of indirect wordt

verkregen voor zover deze rechtspersoon dezelfde bedrijfsactiviteiten uitvoert als u en

uitsluitend:

• als de bruto jaaromzet van deze rechtspersoon over het laatste boekjaar lager is dan

20% van uw bruto jaaromzet over het laatste boekjaar, en

• deze rechtspersoon geen kantoor houdt in de Verenigde Staten van Amerika en/of

Canada en daar ook niet statutair is gevestigd, en

• er geen aanspraak of mogelijke aanspraak bestaat tegen deze rechtspersoon.

 

Eigen risico:

AIG

Geen eigen risico van toepassing op Eerste Respons gedurende de eerste 48 uur na melding bij de AIG CyberEdge Hotline.

“Bij een omzet tot € 1.000.000 EUR 1.000,00

Bij een omzet van €1.000.001 tot €5.000.000 €2.500,00

Bij een omzet van €5.000.001 tot €15.000.000 €5.000,00

CHUBB

CNA / HARDY

 Per bedrijf verschillend

HDI

HISCOX

Per event € 2.000,- en € 25.000,- bij boetes

 

Inlooprisico:

AIG

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

Schade door bederf:

AIG

CHUBB

 Niet gedekt

CNA / HARDY

Schade door temperatuurverlies of vochtverandering is mee te verzekeren

HDI

 Niet gedekt

HISCOX

tekst

AIG

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

tekst

AIG

CHUBB

CNA / HARDY

HDI

HISCOX

 

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Is een data lekken boete te verzekeren op een cyber risk verzekering?

Dekt een gewone verzekering cyber risk?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat verstaan verzekeraars onder cyber risk?

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

-Welke cyber risk verzekering past bij mij:

-Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

Cyber risk is uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

-AIG cyber risk verzekering:

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering:

-Markel aansprakelijkheidsverzekering inclusief cyber risk

-Offerte aanvraag cyber risk verzekering:

-MKB cyber risk verzekering:

-Mondzorg cyber risk verzekering:

-Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met cyber risk dekking:

-Cyber risk verzekering notaris:

-Beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering cyber ICT bedrijven