Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Wellicht is arbeidsongeschiktheid het grootste risico dat u loopt

Arbeidsongeschikheidsverzekeringen voor zzp’ers en werknemers

AOV advies duur?

Wat is een AOV?


arbeidsongeschikheidsverzekeringIs een arbeidsongeschiktheidsverzekering u te  duur? Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken. U heeft dan geen of minder inkomen. ZZP’ers moeten zelf zorgen voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan met een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Vergelijk hier zelf arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

Voor wie is een AOV?


De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:

• directeur-grootaandeelhouders (DGA’s);

• zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers);

• vrije beroepsbeoefenaren.

Welke risico’s zijn verzekerd?


Als u arbeidsongeschikt wordt, bent u met een AOV verzekerd van een uitkering. Wat u precies verzekert, kiest u zelf. Bijvoorbeeld:

Welk bedrag verzekert u?

De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hangt af van uw inkomen. Of als u startend ondernemer bent, van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen.

Wilt u altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Kies dan voor een ‘Sommenverzekering’. Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt dit bedrag ook als uw inkomen niet achteruit is gegaan.

Wilt u alleen een uitkering als uw inkomen achteruitgaat?

Kies dan voor een ‘Schadeverzekering’. Deze verzekering vergoedt de schade die u lijdt wanneer het verzekerde risico zich voordoet.

Na hoeveel dagen wilt u een uitkering krijgen? Dit heet wachttijd.

U kiest voor een wachttijd van minimaal 14 dagen en maximaal 52 weken.

https://www.aovergelijken.nl/aov-vergelijken/start

 

Tot wanneer wilt u dat de uitkering doorloopt?

De uitkering loopt uiterlijk door totdat u 65 jaar bent. Dit heet eindleeftijd. U kunt ook kiezen voor een lagere eindleeftijd.

Vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid wilt u een uitkering krijgen?

Dit hangt af van de uitkeringsdrempel die u kiest. Meestal krijgt u pas een uitkering als u ten minste 25 procent arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook een hogere uitkeringsdrempel kiezen. Uw premie wordt dan lager.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijg ik een medische keuring?


Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

Wie betaalt de keuring?

De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als hij iets anders met u heeft afgesproken.

Hoe hoog is de premie?


Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

• uw leeftijd;

• uw beroep;

• de gekozen wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt;

• verhogingen van de uitkering tussendoor;

• de maximale duur van de uitkering;

• de hoogte van het verzekerde bedrag;

• de hoogte van de uitkeringsdempel;

• de manier waarop u voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als u arbeidsongeschikt raakt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


Uw verzekeraar …

… beoordeelt uw arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk. Zodat u ook zo snel mogelijk een uitkering ontvangt;

… zorgt voor een helder acceptatiebeleid;

… ondersteunt uw re-integratieproces;

… biedt u soms extra regelingen aan, zoals:

• meteen verzekerd zijn na aanmelding;

• minder premie betalen na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid;

• een uitkering wanneer u overlijdt;

• een uitkering wanneer iemand in uw gezin overlijdt; • gratis medisch onderzoek;

• een uitkering bij zwangerschap en bevalling;

• aanvangskorting.

Wat zijn mijn verplichtingen?


• Als u arbeidsongeschikt raakt, gaat u meteen naar een arts.

• Als u arbeidsongeschikt bent geworden, dan laat u dit op tijd weten aan de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat wanneer u dat moet laten weten.

• U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt te worden. U werkt mee aan uw re-integratie en doet geen dingen die uw herstel in de weg staan.

• U werkt mee om weer aan de slag te kunnen gaan. Dit kan uw eigen beroep zijn, of ander werk.

• Als er iets verandert in uw dagelijkse werkzaamheden, dan laat u dat de verzekeraar weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen in uw bedrijf. Of als u een ander beroep gaat uitoefenen.

• U laat het aan de verzekeraar weten als:

– uw inkomen terugloopt;

– u failliet gaat;

– u stopt met uw bedrijf.

In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat de verzekeraar de verzekering kan stoppen of uitstellen. Stelt de verzekeraar de verzekering uit? Dan bent u gedurende die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen.

Wanneer krijg ik een uitkering?


Wanneer gaat mijn uitkering in?

Bij deze verzekering geldt een wachttijd. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. U kiest zelf hoe lang de wachttijd is.

Tot wanneer krijg ik een uitkering?

U krijgt een uitkering zo lang u arbeidsongeschikt bent. Meestal moet u minimaal 25 procent arbeidsongeschikt zijn. De uitkering stopt uiterlijk als u 65 jaar wordt. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt. Of dat u maar gedurende een aantal jaren een uitkering krijgt. Dit aantal jaren spreekt u af met de verzekeraar.

Kan de hoogte van mijn uitkering tussendoor wijzigen?


De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u meer of minder arbeidsongeschikt wordt, past de verzekeraar de hoogte van de uitkering aan.

Uw uitkering verhogen

Daarnaast kunt u bij het afsluiten van de verzekering zelf kiezen of uw uitkering bij arbeids- ongeschiktheid elk jaar automatisch wordt verhoogd. Dit staat los van de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Uw uitkering groeit dan mee met de hogere kosten van het levensonderhoud. Dit heet indexatie. U betaalt dan wel meer premie.

Het verzekerd bedrag verhogen

U kunt er ook voor kiezen om het verzekerde bedrag ieder jaar automatisch te laten verhogen. Dit staat los van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U betaalt dan meer premie, maar uw uitkering wordt dan ook ieder jaar hoger.

Hoe lang loopt de verzekering?


U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van te voren opzeggen bij uw verzekeraar. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt;

• u niet meer werkt als zelfstandig ondernemer.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


Arbeidsongeschikt

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet goed kunt werken. Dat komt door een ziekte of een ongeval. Een arts kijkt dan in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen.

De verzekeraar kan op drie manieren kijken of u arbeidsongeschikt bent:

• de verzekeraar kijkt naar uw ‘beroepsarbeids- ongeschiktheid’;

• de verzekeraar kijkt naar ‘passende arbeid’;

• de verzekeraar kijkt naar ‘gangbare arbeid’.

U kiest zelf voor welke soort arbeidsongeschiktheid u zich verzekert.

We leggen de drie manieren hieronder uit.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzeke- raar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog wel doen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. Maar u blijft wel in uw eigen beroep werken.

Passende arbeid

Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Hij kijkt wat voor werk u kunt doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

Gangbare arbeid

Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar óf u nog werk kunt doen. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werk- ervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u kunt doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar. U kunt met uw verzekeraar ook een lagere leeftijd afspreken.

Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s meeverzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U bent meteen verzekerd na aanmelding

Als u zich aanmeldt, bent u niet altijd meteen verzekerd. De verzekeraar heeft tijd nodig om te kijken of hij u kan verzekeren. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel gedeeltelijk verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders.

U betaalt minder premie na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal betaalt, maar dat u later weer een bedrag terugkrijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeids- ongeschikt bent.

Uw nabestaanden krijgen een uitkering als u overlijdt

Krijgt u een uitkering en overlijdt u? Dan stopt de verzekering. Bij sommige verzekeraars krijgen uw nabestaanden een bedrag in een keer.

U krijgt een uitkering als iemand in uw gezin overlijdt

Bij sommige verzekeraars krijgt u ook een uitkering als uw man, vrouw of kind overlijdt.

U krijgt een gratis medisch onderzoek

U krijgt één keer in de drie jaar een gratis medisch

onderzoek. U bepaalt zelf of u dat wilt. De verzekeraar mag de resultaten van dit onderzoek niet inzien.

U krijgt hulp bij re-integratie

U wilt zo snel mogelijk weer aan het werk. De verzekeraar helpt u hierbij en vergoedt de kosten van uw re-integratie. U krijgt de kosten helemaal of gedeeltelijk vergoed.

Welke kosten vergoeden veel verzekeraars?

• Activiteiten en behandelingen waardoor u weer aan het werk kunt en waardoor u uw eigen werk kunt blijven doen.

• Activiteiten waardoor u ander werk in uw bedrijf kunt gaan doen.

U krijgt een uitkering bij zwangerschap en bevalling

Bij sommige verzekeraars krijgt u een uitkering van 16 weken als u zwanger bent. Kijkt u voor de voorwaar- den in de polisvoorwaarden. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar af van deze 16 weken. In de periode van eigen risico krijgt u geen uitkering.

U krijgt een aanvangskorting

De eerste jaren van uw verzekering kan uw verzeke- raar u een aanvangskorting aanbieden. Dit betekent dat u in de eerste jaren korting krijgt op uw premie. Deze korting is een bepaald percentage van uw premie.

Niet-verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als u door opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden;

• als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij uw uitkering;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u te veel alcohol heeft gedronken. Of doordat u drugs heeft gebruikt;

• als u uw medicijnen niet op de juiste manier heeft ingenomen;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door eenongeluk, terwijl u alcohol had gedronken;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval met een motor. Dat geldt alleen als:

− u jonger was dan 23 jaar;

− de motor een cilinderinhoud heeft van 50 cc of meer;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als u in een gevangenis zit. Of als u in een soortgelijke gesloten instelling zit.

U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschikt- heid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen.

Terrorisme of molest

Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Tussendoor stoppen

Soms kunt u de verzekering tussendoor (tijdelijk) stoppen. Bijvoorbeeld als u even niet werkt. Of als u tijdelijk weer in loondienst gaat werken. Hoelang u de verzekering mag stoppen, is per verzekeraar anders.

In de tijd dat de verzekering stopt, betaalt u maar een deel van de premie. Wordt u in die periode arbeids- ongeschikt? Dan bent u niet verzekerd. Als u weer (als zelfstandige) gaat werken, bent u wel weer verzekerd. U moet dit wel aan uw verzekeraar melden. U hoeft dan dus geen nieuwe verzekering af te sluiten. Bovendien krijgt u niet opnieuw een medische keuring. Dat is alleen nodig als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als u met een ander bedrijf begint.

Uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel heeft te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze drempel staat meestal op 25 procent. Dat betekent dat u pas recht heeft op een uitkering wanneer u ten minste 25 procent arbeids- ongeschikt bent. U kunt vaak ook voor een hogere uitkeringsdrempel kiezen. De premie wordt dan lager. De verzekeraar hoeft dan namelijk minder snel uit te keren.