Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vaste lasten individueelVerzeker uw vast lasten bij arbeidsongeschiktheid

ski verzekering

 

 

 

 

 

Vergelijk hier de echte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een vaste lasten AOV dekt uitsluitend uw vaste lasten bij arbeidsongeschiktheid. Een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft echt niet duur te zijn. Vergelijk het zelf.

 

Wat is een individuele vaste lasten AOV?


 

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken. U heeft dan geen of minder inkomen. Dan kunt u misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten die iedere maand terugkomen, bijvoorbeeld voor de huur van uw huis. Die vaste uitgaven noemen we ook wel vaste lasten. Met een individuele vaste lasten AOV kunt u een aantal vaste lasten verzekeren voor als u arbeidsongeschikt bent. U krijgt daarvoor dan een uitkering.

Voor wie is een individuele vaste lasten AOV?


 

De individuele vaste lasten AOV is voor iedereen die vaste uitgaven heeft. Hieronder vallen:

• werknemers;

• directeur-grootaandeelhouders (DGA’s);

• zelfstandige ondernemers;

• zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers);

• vrije beroepsbeoefenaren.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u misschien niet meer al uw vaste lasten betalen. Met een individuele vaste lasten AOV bent u daarvoor verzekerd.

Wat zijn vaste lasten bijvoorbeeld?

• kosten van uw huis, zoals huur, rente en aflossing van de hypotheek en onroerende zaak belasting (OZB);

• premies van verzekeringen, bijvoorbeeld een levensverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering;

• rente en aflossing van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet;

• studiekosten van uw kinderen;

• alimentatie.

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan verzekeren?

U bepaalt van tevoren welke vaste lasten u wilt verzekeren. U moet meestal wel een minimaal bedrag verzekeren. En u kunt meestal niet meer dan een maximumbedrag verzekeren. De hoogte van het bedrag spreekt u af met uw verzekeraar.

Hoe hoog is mijn uitkering?

U verzekert een vast bedrag. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. In de polisvoorwaarden staat hiervoor een tabel. Bijvoorbeeld, u bent tussen de 35 en 45 procent arbeidsongeschikt. Dan krijgt u een uitkering van 40 procent van het verzekerde bedrag.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijg ik een medische keuring?


 

Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

Wie betaalt de keuring?

De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als hij iets anders met u heeft afgesproken.

Hoe hoog is de premie?


 

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

• uw leeftijd;

• uw beroep;

• de gekozen wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt;

• de maximale duur van de uitkering;

• de hoogte van het verzekerde bedrag;

• de hoogte van de uitkeringsdrempel;

• het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Dit noemen we de uitkeringsschaal.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als u arbeidsongeschikt raakt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar…

… beoordeelt uw arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk. Zodat u ook zo snel mogelijk een uitkering ontvangt;

… zorgt voor een helder acceptatiebeleid;

… biedt u soms extra regelingen aan, zoals:

• meteen verzekerd na aanmelding;

• minder premie betalen na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid;

• een uitkering voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt;

• een uitkering bij het aanpassen van uw woning;

• het meeverzekeren van werkloosheid.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Als u arbeidsongeschikt raakt, gaat u meteen naar een arts.

• Als u arbeidsongeschikt bent geworden, dan laat u dit op tijd weten aan de verzekeraar.

• U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt te worden. U werkt mee aan uw re-integratie en doet geen dingen die uw herstel in de weg staan.

• Als er iets verandert in uw dagelijkse werkzaamheden, dan laat u dat de verzekeraar weten.

Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen in uw bedrijf. Of als u een ander beroep gaat uitoefenen.

• U laat het aan de verzekeraar weten als:

– uw inkomen terugloopt;

– u failliet gaat;

– u stopt met uw bedrijf.

In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

• Heeft u gekozen voor de WIA-volgende verzekering? Dan stuurt u de WIA-beschikking naar de verzekeraar. Dat is de brief waarin staat dat u een uitkering krijgt. U laat het ook aan de verzekeraar weten als u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat de verzekeraar de verzekering kan stoppen of uitstellen. Stelt de verzekeraar de verzekering uit? Dan bent u die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen.

Wanneer krijg ik een uitkering?


 

Wanneer gaat mijn uitkering in?

Bij deze verzekering geldt een wachttijd. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. U kiest zelf hoe lang de wachttijd is.

U krijgt een uitkering zo lang u arbeidsongeschikt bent. Meestal moet u minimaal 25 procent arbeidsongeschikt zijn. Vaak kunt u ervoor kiezen dat u pas een uitkering krijgt als u meer dan 25 procent arbeidsongeschikt bent. Dan wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen. Dit heet de uitkeringsdrempel.

Tot wanneer krijg ik een uitkering?

De uitkering stopt uiterlijk als u 65 jaar wordt. Dit heet eindleeftijd. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt. Of dat u maar gedurende een aantal jaren een uitkering krijgt. Dan wordt de premie lager. Dit aantal jaren spreekt u af met de verzekeraar.

Kan ik het verzekerde bedrag verhogen of verlagen?


 

Verhogen …

U kunt uw verzekerde bedrag verhogen. U krijgt dan meestal geen extra medische keuring. Er gelden wel een paar regels: • er is een maximumpercentage waarmee u het verzekerde bedrag kunt verhogen; • u mag niet arbeidsongeschikt zijn. Ook bent u niet net arbeidsongeschikt geweest.

… of verlagen

Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dan kunt u aan de verzekeraar laten zien dat uw vaste lasten minder zijn geworden. De verzekeraar verlaagt dan uw verzekerde bedrag.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Na afloop van het eerste jaar verlengt de verzekeraar uw verzekering. Daarover informeert hij u op tijd. U kunt de verzekering na het eerste jaar op ieder moment opzeggen. U heeft dan een opzeg- termijn van maximaal een maand.

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. Als u uw verzekering voor meer dan één jaar heeft afgesloten, dan kunt u deze niet zomaar opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• uw vaste lasten wegvallen;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Arbeidsongeschikt

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet goed kunt werken. Dat komt door een ziekte of een ongeval. Een arts kijkt dan in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen.

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, hangt af van welke beoordeling u kiest. U heeft twee mogelijkheden: • WIA-volgend. Dit betekent dat het UWV bekijkt voor

hoeveel procent u arbeidsgeschikt bent. De verzekeraar volgt het besluit van het UWV. De beoordeling WIA-volgend is alleen voor werknemers die in loondienst werken. Als u in loondienst werkt, bent u arbeidsongeschikt wanneer u een WIA- uitkering krijgt.

Maatschappijbeoordeling. Dit betekent dat de verzekeraar bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Hij heeft daarvoor drie manieren:

• de verzekeraar kijkt naar uw ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’;

• de verzekeraar kijkt naar ‘passende arbeid’; • de verzekeraar kijkt naar ‘gangbare arbeid’.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzekeraar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog wel doen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. Maar u blijft wel in uw eigen beroep werken.

Passende arbeid

Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u kunt doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

Gangbare arbeid

Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar óf u nog werk kunt doen. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werk- ervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u kunt doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar. U kunt met uw verzekeraar ook een lagere leeftijd afspreken.

Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s meeverzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U bent meteen verzekerd na aanmelding

Als u zich aanmeldt, bent u niet altijd meteen verzekerd. De verzekeraar heeft tijd nodig om te kijken of hij u kan verzekeren. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel gedeeltelijk verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt.

U betaalt minder premie na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal betaalt, maar dat u later weer een bedrag terugkrijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

Uw nabestaanden krijgen een uitkering als u overlijdt

Als u overlijdt door een ongeluk, krijgen uw na- bestaanden soms één keer een uitkering. Ook als u overlijdt door een ziekte, krijgen uw nabestaanden dit bedrag. Kijk voor meer informatie in de poliswaarden.

U krijgt een uitkering voor het aanpassen van uw woning Moet u uw woning aanpassen omdat u arbeids- ongeschikt bent? Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel heeft? Dan krijgt u soms een deel van deze kosten vergoed.

Werkloosheid meeverzekeren

Bij sommige verzekeraars kunt u werkloosheid meeverzekeren. Dan gelden wel een paar regels, bijvoorbeeld:

• u werkt een minimum aantal uren per week voor een werkgever;

• u heeft een vast dienstverband;

• u krijgt maar voor een bepaald aantal maanden een uitkering;

• u moet ook een uitkering voor werkloosheid van de overheid krijgen.

Niet-verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als u door opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden;

• als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij uw uitkering;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u te veel alcohol heeft gedronken. Of doordat u drugs heeft gebruikt;

• als u uw medicijnen niet op de juiste manier heeft ingenomen;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk terwijl u alcohol had gedronken;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval met een motor. Dat geldt alleen als:

– u jonger was dan 23 jaar;

– de motor een cilinderinhoud heeft van 50 cc of meer;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld;

• als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als u in een gevangenis zit. Of als u in een soortgelijke gesloten instelling zit.

U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen.

Terrorisme of molest

Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel heeft te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze drempel staat meestal op 25 procent. Dat betekent dat u pas recht heeft op een uitkering wanneer u ten minste 25 procent arbeids- ongeschikt bent. U kunt vaak ook voor een hogere uitkeringsdrempel kiezen. De premie wordt dan lager. De verzekeraar hoeft dan namelijk minder snel uit te keren.

Aspasia Riedeveld