Opstalverzekering

Site

Wat is een opstalverzekering?


 

Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.

Welke risico’s dekt een opstalverzekering?


Kleine lettertjes opstalverzekering niet meer van deze tijd:

Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar handelt schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.

Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

De verzekeraar informeert u over veranderingen

Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …

… uitbreiding of beperking van de dekking;

… aanpassing van de premie;

… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.

• U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een verbouwing of uitbreiding van uw woning. Dan moet de verzekering misschien worden aangepast.

• U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.

• U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.

• Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. U geeft hem altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?


 

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

• de aard van het risico;

• waar u woont (uw woongebied);

• de herbouwwaarde van uw woning;

• eventuele preventiemaatregelen, zoals een rookmelder;

• de dekking;

• uw schadeverleden;

• of u garantie tegen onderverzekering heeft.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

• voor het vergoeden van schade aan uw spullen waarvoor u verzekerd bent;

• voor het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen wanneer dit nodig is;

• om ervoor te zorgen dat na een brand of waterschade uw woning wordt schoongemaakt. Dat zijn schoonmaakkosten;

• om ervoor te zorgen dat kapotte spullen worden weggehaald. Dat zijn opruimingskosten;

• voor kosten die u heeft moeten maken om de schade te beperken. Dit zijn bereddingskosten;

• voor administratiekosten;

• om Stichting Salvage te steunen. Dit is een organisatie die zorgt voor persoonlijke hulpverlening en maximale schadebeperking na een brand. Zie www.stichtingsalvage.nl;

• om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan;

• om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Trefwoordenlijst


 

Aard van het risico

De aard van het risico kan invloed hebben op de premie. Er is dan bijvoorbeeld meer of minder risico op schade. Heeft u een rieten dak in plaats van stenen dakpannen? Of woont u boven een bedrijf of winkel? Dan loopt u bijvoorbeeld meer risico.

Bereddingskosten

Soms is het nodig om direct bij of na een gebeurtenis kosten te maken. Om zo schade te verminderen. Of om schade die dreigt te ontstaan, te voorkomen. Dat noemen we bereddingskosten. Denk bijvoorbeeld aan het inslaan van een ruit om een brandblusser te kunnen pakken.

Contra-expertise

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met u goed uit. Maar u mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is gedekt, vergoedt de verzekeraar ook de kosten die u hiervoor maakt. U krijgt maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Expert

Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van uw huis is het bedrag dat het kost om uw huis opnieuw op te bouwen. Dit doet u in dezelfde staat als het was voordat het totaal verloren ging. De herbouwwaarde van uw huis kan invloed hebben op de hoogte van de premie.

Onderverzekering

Als u bent onderverzekerd, dan is het verzekerde bedrag in uw polis te laag vastgesteld. U loopt dan het risico dat u niet de hele schade vergoed krijgt. Om deze nadelige gevolgen te voorkomen, bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om een garantie tegen onderverzekering af te sluiten

Opruimingskosten

Na een schade kunnen opruimingskosten ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het opruimen van restanten van uw huis. Zodat het huis herbouwd of gerepareerd kan worden.

Opzet

Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door een verzekerde, is niet verzekerd. Opzettelijk betekent dat iemand iets expres doet of juist niet doet. De gevolgen hiervan interesseren hem niet.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de premie;

• eigen risico’s;

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Schoonmaakkosten

Na een schade kunnen schoonmaakkosten ontstaan. Bijvoorbeeld als uw huis en de inboedel verontreinigd zijn door een brand of explosie. U moet dan de spullen laten reinigen. Of u moet maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen. De kosten hiervan heten schoonmaakkosten.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangen-vereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Verlenging van uw verzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt voor verzekeraars over het verlengen van verzekeringen. Wanneer uw verzekering voor de eerste keer met een jaar wordt verlengd, dan laat de verzekeraar u weten dat u de verzekering op ieder moment kunt opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Langer dan een jaar

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. U kunt de verzekering dan niet zomaar eerder opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Meer informatie over het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen leest u op www.allesoververzekeren.nl.

Woongebied

In bepaalde provincies en plaatsen loopt u meer kans op schade. Woont u bijvoorbeeld in de stad? Dan heeft u een grotere kans op inbraak dan wanneer u op het platteland woont.