Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?


 

Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen kunt u recht hebben op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer af van de hoogte van uw inkomen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandsverzekering?


 

Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, leest u in de polisvoorwaarden van de verzekering. In ieder geval is het zo dat het moet gaan om:

• problemen die nog niet speelden op het moment dat u de verzekering afsloot; en

• problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te voorzien waren.

Wachttijd, eigen risico en franchise

Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Ook heeft u soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandverzekeraar een drempel of franchise.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar biedt u juridische bijstand

Wanneer u juridische problemen heeft, is het prettig dat een deskundige u daarin kan bijstaan. De medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar kunnen u dan helpen. De verzekeraar kan de uitvoering van de rechtshulp ook overdragen aan medewerkers van een onafhankelijke organisatie. Dan staan zij u bij.

Heeft u uw probleem gemeld bij de verzekeraar? Dan laat hij u zo snel mogelijk weten of …

… uw probleem onder de dekking van de verzekering valt;

… uw zaak een redelijke kans van slagen heeft.

Is dit het geval, dan probeert de verzekeraar zo snel mogelijk de juridische problemen te regelen. Dat doet hij met de personen of organisatie waarmee u problemen heeft. Als het nodig is, gaat de rechtsbijstandverzekeraar voor u naar de rechter. Als daarbij hulp nodig is van andere deskundigen, dan bent u daarvoor ook verzekerd.

De verzekeraar biedt verschillende dekkingen

Een verzekeraar kan verschillende rechtsbijstandverzekeringen aanbieden tegen verschillende voorwaarden en premies. Ook kan de rechtsbijstandverzekering bestaan uit verschillende modules. U kunt zelf kiezen tegen welke problemen u verzekerd wilt zijn.

Niet eens?

Bent u het niet eens met de verzekeraar over de behandeling van uw juridische probleem? Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling.

De verzekeraar informeert u over veranderingen

Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …

… uitbreiding of beperking van de dekking;

… aanpassing van de premie;

… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Dit zijn zowel persoonlijke gegevens als gegevens over de verzekering die u wilt afsluiten. Bijvoorbeeld of u in het verleden al een juridische probleem heeft gehad. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar u geen rechtshulp biedt. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.

• U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering in uw gezinssituatie.

• U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.

• Heeft of verwacht u juridische problemen? Dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. Schakel bij juridische problemen niet zelf een advocaat in. Overleg altijd eerst met de rechtsbijstandverzekeraar.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

• welke soort juridische problemen u wilt verzekeren;

• de situatie van u en uw gezin;

• of juridische problemen in het buitenland onder de dekking van uw verzekering vallen.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie:

• voor het bieden van rechtsbijstand;

• voor het inschakelen van een andere deskundige om de zaak goed af te handelen als dat nodig is;

• om de mogelijkheden van mediation of arbitrage te onderzoeken. Want juridische problemen resulteren gelukkig niet altijd in een rechtszaak;

• voor administratiekosten;

• om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekerings-vragen en persoonlijke informatie omgaan;

• om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Trefwoordenlijst


 

Andere deskundige

Een andere deskundige (expert) is bijvoorbeeld een advocaat, arts of arbeidsdeskundige. Zo beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer. En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken. Raadpleeg uw rechtsbijstandverzekeraar voor de spelregels rondom het inschakelen van een advocaat.

Eigen risico

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de gemaakte kosten van rechtsbijstand zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Franchise

Sommige verzekeraars nemen een zaak pas in behandeling als het financiële belang dat u bij de kwestie heeft boven een bepaald bedrag ligt.

Gedragscode Behandeling Letselschade

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat precies hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de tijd die de afhandeling mag duren. Maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces. De gedragscode is een belangrijke regel. De rechtsbijstandverzekeraar en de aansprakelijkheidsverzekeraar moet zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie over de gedragscode op www.letselcode.nl.

Geschillenregeling

U kunt het niet eens zijn met uw rechtsbijstandverzekeraar over de manier waarop hij uw juridische probleem behandelt. U komt hier met elkaar niet uit. Dan kunt u de geschillenregeling gebruiken. De rechtsbijstandverzekeraar nodigt u dan uit uw zaak voor te leggen aan een externe deskundige. Hij geeft een second opinion. In de polisvoorwaarden leest u hoe dit werkt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wie rechtsbijstand nodig heeft maar deze niet kan betalen, heeft soms recht op financiële hulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voorRechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen, betaalt u wel een eigen bijdrage. Daarnaast is het mogelijk dat u bijkomende kosten moet betalen, zoals de kosten van een deskundige of de door de rechter toegewezen proceskosten. Zie voor meer informatie www.rvr.org.

Juridische problemen

Juridische problemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld op uw werk omdat u wordt ontslagen. Of omdat u problemen met uw buren heeft. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan u dan helpen ‘uw recht’ te halen.

Medewerkers

Deskundige medewerkers leveren de juridische bijstand. Dit zijn juristen of juridisch medewerkers, en soms advocaten.

Mediation of arbitrage

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor deskundige hulp bij uw juridische probleem. Maar het voorleggen van uw probleem aan een rechter is niet altijd de oplossing. Soms kan het beter zijn om een mediator in te schakelen. Of voor arbitrage te kiezen. Dit zijn methoden om problemen te regelen buiten de rechtbank. Het is een alternatieve manier om problemen op te lossen. Dit kan er vaak voor zorgen dat problemen niet uit de hand lopen.

De deskundige medewerkers van de rechtsbijstand-verzekeraar adviseren u hierover graag. De kosten van arbitrage en mediation vergoedt de rechtsbijstand-verzekeraar meestal. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Overgedragen rechtshulp

Sommige rechtsbijstandverzekeraars hebben zelf juridische specialisten in dienst. Maar er zijn ook verzekeraars die het verlenen van de rechtshulp hebben overgedragen aan een andere organisatie. Deze organisatie werkt onafhankelijk van de verzekeraar. Dit leest u in uw polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de premie;

• eigen risico’s;

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Rechtszaak

Tijdens een rechtszaak legt u uw juridische probleem voor aan een rechter. Dit kost geld. Denk aan de kosten voor het horen van getuigen. Of de proces-kosten waarvan de rechter vindt dat u die moet betalen. Een rechtsbijstandverzekeraar vergoedt dit soort kosten. Ook de kosten voor het inschakelen van een (externe) advocaat worden vergoed. Hieraan zit vaak wel een maximum. Dat leest u op het polisblad of in de polisvoorwaarden.

Verlenging van uw verzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt voor verzekeraars over het verlengen van verzeke-ringen. Wanneer uw verzekering voor de eerste keer met een jaar wordt verlengd, dan laat de verzekeraar u weten dat u de verzekering op ieder moment kunt opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Langer dan een jaar

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. U kunt de verzekering dan niet zomaar eerder opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Meer informatie over het afsluiten, verlengen enopzeggen van verzekeringen leest u op www.allesoververzekeren.nl.

Voorzienbaarheid

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor onverwachte gebeurtenissen. U weet op het moment dat u de verzekering afsluit, niet dat deze gaan gebeuren. De gebeurtenissen zijn niet te ‘voorzien‘. Verwacht u bij het afsluiten van de verze-kering al dat u juridische problemen krijgt? Of kunt u dit redelijkerwijs verwachten? Dan kan de rechtsbij-standverzekeraar besluiten hiervoor geen hulp te bieden. Met andere woorden, de verzekering is voor onvoorziene problemen.

Wachttijd

Als u een verzekering afsluit, hanteert de verzekeraar vaak een wachttijd. Een wachttijd is een periode van een aantal maanden vanaf het moment waarop de verzekering is ingegaan. Problemen die binnen deze periode ontstaan, zijn niet verzekerd. De periode van de wachttijd verschilt per verzekeraar. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.