Reis- en annuleringsverzekeringKies een reis- en annuleringsverzekering voor uw gemak

Wat is een reis- en annuleringsverzekering?


 

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Maar ook op heel veel plaatsen. Met de reis- en annuleringsverzekering bent u verzekerd voor schade die u en uw gezin tijdens uw reis kunnen oplopen.

Welke risico’s dekt een reis- en annuleringsverzekering?


 

Over het algemeen dekt een reis- en annuleringsverzekering schade die u en uw gezin tijdens uw reis lijden. Soms wordt een reis- en annuleringsverzekering per persoon gesloten. Vraag bij het afsluiten van de verzekering na of deze dekking biedt voor het hele gezin of reisgezelschap.

Materiële schade …

Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Extra dekking voor medische kosten

In veel landen is een medische behandeling veel duurder dan in Nederland. Raakt u gewond of wordt u ziek op reis? Dan vergoedt uw basis zorgverzekering de kosten tot het bedrag dat uw behandeling in Nederland zou kosten. Het bedrag boven deze kosten kan dan worden vergoed door een aanvullende zorgverzekering of de reisverzekering als u op de polis een dekking voor medische kosten heeft afgesloten.

Annuleringskosten

U kunt door een bepaalde gebeurtenis niet op reis. Dan zorgt de verzekeraar ervoor dat u de kosten van de annulering van de reis terugkrijgt. De meeste annuleringsverzekeringen vergoeden ook de annuleringskosten als u uw reis tussentijds moet afbreken. Bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig ziek is geworden of overleden is. U krijgt dan de reissom terug. Of een deel hiervan. In uw polisvoorwaarden leest u precies wat geldige redenen zijn om de reis te annuleren.

Rampen of calamiteiten

Rampen of calamiteiten vallen vaak niet onder de annuleringsverzekering. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms de schade, of een deel hiervan.

Combinatie

Veel mensen combineren de reisverzekering en de annuleringsverzekering.

Eigen risico

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar handelt schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen.

De schadevergoeding stelt hij vast op basis van nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadig-de object. Bij vergoeding van de dagwaarde gebruikt de verzekeraar een afschrijvings-percentage.

De verzekeraar informeert u over veranderingen

Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …

… uitbreiding of beperking van de dekking;

… aanpassing van de premie;

… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt. Als u op vakantie bijvoorbeeld extreme sporten beoefent, is het risico vaak alleen gedekt wanneer u dit bij de reisverzekeraar heeft aangegeven. Denk aan heliskiën, raften of paragliden.

• U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering in uw gezinssituatie.

• U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.

• U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.

• Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. U geeft hem altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?


 

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

• het gekozen dekkingsgebied (bijvoorbeeld werelddekking of Europa);

• de gekozen module (bijvoorbeeld bagage, ongevallen en/of hulpverlening);

• aantal reisdagen;

• uw gezinssituatie;

• de reissom.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

• voor het vergoeden van schade waarvoor u gedekt bent;

• voor het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen als dat nodig is;

• om ervoor te zorgen dat u en uw familie terug naar Nederland kunnen als dat nodig is;

• voor kosten die u heeft moeten maken om de schade na een ongeval te beperken. Dit zijn bereddingskosten;

• voor administratiekosten;

• om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekerings-vragen en persoonlijke informatie omgaan;

• om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Trefwoordenlijst


Reisverzekering

Annuleringskosten

Als u een geboekte reis van tevoren afzegt, betaalt u vaak annuleringskosten. Dit zijn kosten die de aanbieder van de reis bij u in rekening brengt, als eigen bijdrage. Dit is vaak een bepaald percentage van de reissom.

Afschrijvingspercentage

Vergoedt de verzekeraar de dagwaarde? Dan gebruikt hij een afschrijvingspercentage. Dit is het gedeelte dat een product minder waard geworden is nadat u het heeft gekocht. De verzekeraar berekent dan hoeveel procent van de oorspronkelijke waarde hij aan u uitkeert. De hoogte van het afschrijvingspercentage hangt af van de leeftijd, het soort product en de staat van het product.

 

Bereddingskosten

Soms is het nodig om direct bij of na een gebeurtenis kosten te maken. Om zo schade te verminderen. Of om schade die dreigt te ontstaan, te voorkomen. Dat noemen we bereddingskosten.

Calamiteitenfonds

Een aantal reisorganisaties heeft het Calamiteitenfonds opgericht. Dit fonds treedt op als door een calamiteit een reis niet kan doorgaan zoals gepland. Het fonds betaalt dan bijvoorbeeld de extra kosten die ontstaan door de reis aan te passen. Het Calamiteitenfonds kan een advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken meenemen in zijn overwegingen om consumenten via de reisorganisator schadeloos te stellen. Maar dit geldt alleen voor reizen waarvoor u een bijdrage aan het Calamiteitenfonds heeft betaald. Boekt u zelfstandig een reis? Dan loopt u ook zelf dit risico. U kunt dit dan niet verhalen op de annuleringsverzekering. Meer informatie over het Calamiteitenfonds vindt u op www.calamiteitenfonds.nl.

Dekkingsgebied

U kunt vaak voor verschillende soorten dekkingen kiezen. Bijvoorbeeld een werelddekking, zodat u in alle landen ter wereld bent verzekerd. Of u kiest alleen een dekking voor reizen binnen Europa. In uw polisvoor-waarden ziet u precies in welke landen u bent verze-kerd binnen een bepaald dekkingsgebied. Kijk daar goed naar.

Eigen risico

U spreekt met uw verzekeraar af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico.

Expert

Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast. Dat kan schade aan spullen of mensen hun gezondheid zijn. Zo beoordeelt een schade-expert de schade aan uw bagage. Beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer. En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Ook de gevolgen van letselschade vallen hieronder. Zoals langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door het ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. Ook is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de slachtoffers en nabestaanden.

Materiële schade

Materiële schade is schade aan spullen. Denk aan bagage zoals kleding of een fotocamera. Dergelijke spullen kunnen bijvoorbeeld worden gestolen, kwijt of beschadigd raken.

Module

Als u de verzekering afsluit, kunt u vaak kiezen uit verschillende modules. Daarmee verzekert u bijvoorbeeld speciale activiteiten. Zoals duiken of extreme sporten.Nieuwwaarde en dagwaarde

Nieuwwaarde

Met het bedrag dat u van de verzekeraar krijgt, kunt u een nieuw object kopen van dezelfde soort en kwaliteit. Dit heet nieuwwaarde.

Dagwaarde

Spullen worden na verloop van tijd minder waard. Dat komt door veroudering of slijtage. In de winkel liggen inmiddels weer nieuwe producten die technisch vaak beter zijn dan de oude producten. Zijn uw spullen niet meer nieuw? Dan trekt de verzekeraar een bepaald bedrag van de nieuwwaarde af. Dit heet afschrijving. De nieuwwaarde minus de afschrijving is dus de dagwaarde.

In de polisvoorwaarden leest u of u de nieuwwaarde of dagwaarde vergoed krijgt.

Opzet

Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door een verzekerde, is niet verzekerd. Opzettelijk betekent dat iemand iets expres doet of juist niet doet. De gevolgen hiervan interesseren hem niet.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de premie;

• eigen risico’s;

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.Verbond van Verzekeraars