Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Een Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers is geen Schadeverzekering voor werknemers (SVW).

Wellicht verwarrend, maar een Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers betaalt aan de werkgever het verzekerde loon door als de werknemer ziek is.

( Lees hier meer over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering vanaf 2020)

Een SVW betaalt de schade van de werknemer na een ongeval. Een SVW is ook weer geen ongevallenverzekering omdat die slechts een bedrag bij overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval betaalt. Een SVW betaalt de schade en dat is iets anders.

 

Wat is een verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers?


 

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, dan moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Voor wie is een verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers?


 

De verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering meldt u alle werknemers aan die op de loonlijst staan.

Voor wie niet?

Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA’s uit van deze verzekering.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70 procent van hun loon doorbetalen. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.

Andere kosten

U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt ook vaak aanvullende afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten die u maakt niet. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?


 

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?


 

U betaalt elk jaar een premie. De hoogte hiervan is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar telt de jaarlonen van alle werknemers die u in dienst heeft bij elkaar op. Dit totaalbedrag vermenigvuldigt de verzekeraar met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen.

Het premiepercentage berekent de verzekeraar meestal door te kijken naar:

• de leeftijd van uw werknemers;

• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

• hoe vaak uw werknemers door ziekte niet konden werken in de laatste jaren. En hoeveel geld u daarvoor kwijt was.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor vergoeding van de kosten die u maakt als uw werknemers niet kunnen werken en u het loon doorbetaalt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

Uw verzekeraar zorgt dat u zo snel mogelijk uw vergoeding ontvangt. Hoe hoog de vergoeding per werknemer is, hangt af van de hoogte van het loon dat de zieke werknemer normaal krijgt, en hoeveel hij tijdens zijn ziekte nog verdient.

Hoeveel loon kan ik verzekeren?

U kunt het loon dat u doorbetaalt, verzekeren. Meestal kunt u ook een deel van het loon verzekeren. Per werknemer kunt u een maximaal bedrag verzekeren. Het jaarloon van de werknemer boven dit maximum bedrag, is dan niet verzekerd.

Extra regelingen

Bij veel verzekeraars krijgt u ook extra regelingen aangeboden, zoals:

• verzuimbegeleiding;

• vergoeding van kosten voor re-integratie;

• vergoeding van rechtsbijstand.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

Belangrijke informatie over wat u moet doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers staat in de volgende wetten:

• het Burgerlijk Wetboek (boek 7);

• de Arbeidsomstandighedenwet;

• de Wet Verbetering Poortwachter;

• de Ziektewet;

• Wet Arbeid en Zorg;

• de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

De belangrijkste dingen die u moet doen zijn:

• u zorgt ervoor dat de werknemer zo snel mogelijk weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk of ander werk dat hij kan doen ondanks zijn beperkingen;

• u doet zo snel mogelijk een onderzoek naar het probleem;

• u maakt zo snel mogelijk een plan van aanpak om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U voert dit plan van aanpak goed uit;

• u houdt een dossier bij van de re-integratie van de werknemer;

• u bespreekt regelmatig met de werknemer hoe het gaat met zijn re-integratie;

• u maakt op tijd een verslag over hoe het gaat met de re-integratie.

In de polisvoorwaarden van de verzekering staan vaak nog meer afspraken waaraan u zich moet houden. Zoals:

• is de werknemer ziek? Dan laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten;

• is een werknemer voor een deel of volledig hersteld? Dan laat u dit ook zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten;

• u betaalt de volledige premie op tijd;

• bent u het niet eens met uw werknemer dat hij door ziekte niet kan werken? Of over zijn re-integratie? Vraagt u dan advies bij het UWV;

• heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? En is hij dus verantwoordelijk? Dan bestaat de mogelijkheid de schade te verhalen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor;

• als er iets verandert, laat u dat zo snel mogelijk weten aan de verzekeraar. Zo kan hij zien hoe lang uw werknemers ziek zijn. Meestal stuurt de arbodienst of verzuimbegeleider de gegevens naar de verzekeraar. Een verzuimbegeleider regelt en begeleidt alle zaken die te maken hebben met de werknemers die door ziekte niet kunnen werken;

• u laat elk jaar loongegevens zien van alle werknemers. Soms heeft de verzekeraar ook nog andere informatie nodig. Daarmee kan hij de verzekering regelen.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer krijg ik een vergoeding?


 

Heb ik een periode van eigen risico?

U kiest zelf of u een periode van eigen risico wilt. Deze periode begint op de eerste dag dat de werknemer door zijn ziekte niet kon werken. U kunt meestal zelf kiezen hoe lang deze periode is. In deze periode betaalt u gewoon loon door aan de werknemer. Hiervoor krijgt u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Tot wanneer krijg ik een vergoeding?

U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding per werknemer. Daarbij geldt:

• als uw werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kon werken, dan telt de verzekeraar die twee periodes van arbeidsongeschiktheid als één periode;

• als uw werknemer tussendoor meer dan vier weken heeft gewerkt, telt de verzekeraar het als twee periodes.

Deze regel geldt ook voor de periode van eigen risico. U heeft bijvoorbeeld een eigen risico van twaalf weken. Uw werknemer is ziek, maar hij werkt tussendoor drie weken. Dan begint de periode van eigen risico na die drie weken niet opnieuw, maar dan telt de verzekeraar door.

Hoe lang krijg ik een vergoeding?

U krijgt een vergoeding zolang uw werknemer door ziekte niet kan werken. U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar hier van af. Als u dus een periode van eigen risico heeft van vier weken, krijgt u maximaal 100 weken een vergoeding.

Wanneer krijg ik geen of een lagere vergoeding?

U krijgt geen vergoeding …

… voor de bedragen die u van het loon van uw werknemer mag aftrekken. U mag een bedrag van het loon aftrekken als uw werknemer voor zijn ziekte ook nog een uitkering krijgt. Uw werknemer krijgt bijvoorbeeld € 1.000 loon en € 200 uitkering. U mag dan van het loon dat u moet doorbetalen € 200 afhalen. U betaalt dan € 800 loon door. Dan krijgt u geen vergoeding van € 1.000, maar van € 800.

… als uw werknemer door ziekte niet, of niet volledig kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt.

… voor werknemers die aan het begin van de verzekering door ziekte niet kunnen werken. Dit noemen we het inlooprisico. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

… voor de uren die uw werknemer nog kan werken. Voor die werkzaamheden betaalt u zelf het loon door. U krijgt dan geen vergoeding voor het deel dat de werknemer werkt.

Stel, uw verzekering stopt, terwijl u al loon betaalt aan werknemers die tijdens de verzekering ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dan krijgt u wél een vergoeding voor dit loon dat u moet betalen. Dit noemen we uitloopdekking.

Wordt de vergoeding tussendoor hoger of lager?


 

U krijgt meestal een vergoeding voor het deel van het loon dat u heeft doorbetaald. Als de werknemer een hoger loon krijgt, verhoogt de verzekeraar de vergoeding automatisch. Als uw werknemer weer een paar uur gaat werken, verlaagt hij de vergoeding.

Bij sommige verzekeraars krijgt u een vast bedrag per werknemer per dag. Dat bedrag wordt tussendoor niet hoger.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kunt u de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van tevoren opzeggen bij uw verzekeraar. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• uw bedrijf failliet gaat;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s meeverzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U krijgt verzuimbegeleiding

U kunt verzuimbegeleiding krijgen. U kunt ook hulp van de arbodienst krijgen.

U krijgt hulp bij re-integratie

Voor de continuïteit van uw bedrijf, is het belangrijk dat uw werknemers snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werknemer. Ook vergoedt hij (gedeeltelijk) de kosten voor re-integratie.

Welke kosten vergoeden verzekeraars?

• activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer aan het werk kan en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen;

• activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen;

• hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf.

U krijgt rechtsbijstand

U kunt rechtsbijstand krijgen bij de volgende juridische problemen:

• iemand anders heeft schuld aan de ziekte van uw werknemer. Deze persoon is dus verantwoordelijk. Dan moet u ervoor zorgen dat hij de schade vergoedt. Als u hiervoor een rechtszaak moet beginnen, krijgt u daarbij hulp bij;

• u en uw werknemer zijn het ergens niet over eens. Dan probeert de verzekeraar het probleem op te lossen;

• u en uw werknemer zijn het niet eens over wat u doet om de werknemer weer aan het werk te helpen. Of wat de werknemer er zelf voor doet.

U verzekert het inlooprisico

U kunt soms ook het inlooprisico verzekeren. DitExtra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s meeverzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U krijgt verzuimbegeleiding

U kunt verzuimbegeleiding krijgen. U kunt ook hulp van de arbodienst krijgen.

U krijgt hulp bij re-integratie

Voor de continuïteit van uw bedrijf, is het belangrijk dat uw werknemers snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werknemer. Ook vergoedt hij (gedeeltelijk) de kosten voor re-integratie.

Welke kosten vergoeden verzekeraars?

• activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer aan het werk kan en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen;

• activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen;

• hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf.

U krijgt rechtsbijstand

U kunt rechtsbijstand krijgen bij de volgende juridische problemen:

• iemand anders heeft schuld aan de ziekte van uw werknemer. Deze persoon is dus verantwoordelijk. Dan moet u ervoor zorgen dat hij de schade vergoedt. Als u hiervoor een rechtszaak moet beginnen, krijgt u daarbij hulp bij;

• u en uw werknemer zijn het ergens niet over eens. Dan probeert de verzekeraar het probleem op te lossen;

• u en uw werknemer zijn het niet eens over wat u doet om de werknemer weer aan het werk te helpen. Of wat de werknemer er zelf voor doet.

U verzekert het inlooprisico

U kunt soms ook het inlooprisico verzekeren. Ditbetekent dat als een werknemer door ziekte niet kan werken op het moment dat de verzekering begint, u daarvoor verzekerd bent. U betaalt dan een bedrag in één keer. Of u betaalt een hogere premie.

Loon doorbetalen

Wanneer krijgt een zieke werknemer loon doorbetaald?

Een zieke werknemer krijgt loon doorbetaald als hij door een ziekte of een ongeval zijn werk niet kan doen. In de wet staat dat u zijn loon dan moet doorbetalen. U betaalt in ieder geval 70 procent van zijn loon door. Daarnaast geldt dat u het eerste jaar minstens het minimumloon dat voor hem geldt, doorbetaalt. De regels hiervoor staan in de het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 629 BW).

Wie beslist of u het loon doorbetaalt?

Als werkgever beslist u of u het loon doorbetaalt. De bedrijfsarts helpt u hierbij. Als u en uw werknemer het niet eens zijn, kan het UWV advies geven. Maar u hoeft dit advies niet te volgen. De werknemer kan ook naar de rechter gaan.

Niet-verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als uw werknemer door opzet van uw bedrijf ziek is geworden. Of als het uw schuld is dat een werk-nemer ziek is geworden;

• als iemand anders met opzet uw werknemer ziek heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij de uitkering;

• als uw werknemer ziek is geworden door oorlog of demonstraties met geweld;

• als uw werknemer niet kan werken als gevolg van een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als uw werknemer met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof is. De loondoorbetaling is dan geregeld volgens de Wet arbeid en zorg;

• als uw werknemer verlof heeft volgens de Wet arbeid en zorg en hij geen loon doorbetaald krijgt. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof;

• als de werknemer een uitkering krijgt volgens de Ziektewet. Dit heet de vangnetregeling Ziektewet;

• als de werknemer niet door ziekte niet kan werken, maar om een andere reden niet werkt;

• als de werknemer in een gevangenis zit. Of in een-zelfde soort gesloten instelling;

• als de werknemer 65 jaar of ouder is;

• als u zich niet aan de regels houdt. Deze regels leest u onder het kopje Wat zijn uw verplichtingen?

Eerder ziek

Is een werknemer eerder ziek geworden dan de datum waarop de verzekering begint? Dan is deze werknemer niet verzekerd. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Terrorisme of molest

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze-keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Tussendoor stoppen

In principe kunt u de verzekering niet tussendoor stoppen. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt u de verzekering wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

• als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;

• als iemand anders uw bedrijf overneemt;

• als u stopt met uw bedrijf;

• als u geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Verzuimbegeleider

Een verzuimbegeleider is iemand die alle dingen regelt en begeleidt die te maken hebben met mensen die door ziekte niet kunnen werken.