Verzekering loondoorbetalingsplicht MKB 2020

De MKB Verzuim ontzorgverzekering

 

Een werknemer die door ziekte of een ongeval niet meer kan werken heeft op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op doorbetaling van minimaal 70% van zijn laatste loon, maar in het eerste jaar niet minder dan het minimumloon.

In een cao kunnen hier betere afspraken over zijn gemaakt.

Kabinet heeft €450 mln uitgetrokken om via een korting op de sociale premies de loondoorbetalingsplicht voor het MKB vanaf 2020 te verzachten. Het voordeel treft vooral de werkgevers met minder dan 25 werknemers. Vermoedelijk krijgt ieder bedrijf dan een voordeel van ongeveer 1.000 euro waardoor dit voor kleinere bedrijven procentueel gunstiger uitvalt dan bij de grotere werkgevers.

Om het gekibbel tussen het UWV en de bedrijfsartsen te verminderen wordt het advies van de bedrijfsarts straks leidend bij het re-integratieverslag. Als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd kan het UWV geen loonsancties op medische gronden meer opleggen. Het UWV heeft momenteel tienduizenden keuringen achterstand.

Vanaf 2020 bieden de verzekeraars ook een nieuwe no risk verzuim ontzorg verzekering aan voor het MKB. Daarbij wordt de premiestijging vanwege ziektegevallen gedempt zodat de kleine werkgevers niet alsnog door ziektegevallen in de financiële problemen komen omdat de premie is gestegen.

Onlangs heeft Minister Koolmees met de verzekeringssector een convenant gesloten omtrent de MKB Verzuim Ontzorgverzekering per 1 januari 2020 waarbij zowel aandacht is besteed aan de verplichtingen van de werkgever als aan het financiële risico van ziekteverzuim voor de werkgever.

 

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering moet straks aan de volgende voorwaarden voldoen:

-Er komt een centrale rol voor de case manager omtrent het re-integratieplan

Lees hier de:

Handreiking voor de casemanager van de MKB verzuim-ontzorgverzekering

-De verzekering is Poortwachter proof als de werkgever de adviezen van de verzuimverzekeraar opvolgt

-De verzekering vergoedt voorgeschreven re-integratie kosten op zowel het eerste als ook op het tweede spoor.

-Verzuimverzekeraars mogen in de polis preventie- verzuimregels opnemen en gekwalificeerde arbodiensten, Arboartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers als voorkeursleverancier aanwijzen.

-Premiestijging zal worden gedempt omdat het verzuim binnen het eigen bedrijf slechts gedeeltelijk meeweegt bij de schadecijfers. Het sectorgemiddelde zal leidend zijn.