Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Wat is een WGA-eigenrisicodragersverzekering?


 

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

De WGA-eigenrisicodragersverzekering vergoed de kosten die de werkgever maakt wanneer deze zelf de WGA-uitkeringen betaalt aan werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Omdat ze maar voor een deel arbeidsongeschikt zijn, werken deze werknemers misschien wel een deel van de week. Ze doen werk dat ze nog kunnen doen.

Volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt

U krijgt ook een vergoeding voor de uitkeringen aan werknemers die volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Niet-duurzaam betekent dat er uitzicht is op herstel.

Voor wie is een WGA-eigenrisicodragersverzekering?


 

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. En voor werkgevers die dat willen gaan doen.

Toestemming

Om eigenrisicodrager voor de WGA te kunnen worden, moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Hoe werkt dat? Nadat de verzekeraar u als eigenrisicodrager accepteert, stuurt hij een garantieverklaring aan de Inspecteur van de Belastingdienst. Met deze verklaring staat de verzekeraar garant voor de WGA-uitkering die uw werknemers krijgen, zelfs als uw bedrijf failliet gaat. U stuurt de aanvraag om eigenrisicodrager voor de WGA te worden op tijd naar de belastingdienst. Pas daarna geeft de inspecteur u toestemming om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

U krijgt een vergoeding voor de volgende kosten:

• de WGA-uitkeringen van uw werknemers;

• de premies van de werknemersverzekeringen;

• de premies voor de zorgverzekeringswet.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen vergoed de verzekeraar de door u gemaakte kosten niet. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?


 

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?


 

U betaalt elk jaar een premie. Deze is voor elk bedrijf anders. De verzekeraar berekent de premie als volgt:

• hij telt de jaarlonen van alle werknemers die u in dienst heeft, bij elkaar op;

• dit totaalbedrag vermenigvuldigt hij met een premiepercentage.

Dat is de premie die u per jaar betaalt.

Het premiepercentage berekent de verzekeraar meestal door te kijken naar:

• de leeftijd van uw werknemers;

• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

• het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor vergoeding voor de kosten die u maakt wanneer u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

U kunt ook uw werknemers een deel van de premie laten betalen. Dat gaat dan van het nettoloon van de werknemer af. U kunt maximaal de helft van de premie door uw werknemers laten betalen.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar telt alle WGA-uitkeringen die u heeft uitgekeerd, bij elkaar op. Vervolgens vergoedt hij deze kosten.

Om welke uitkeringen gaat het?

• de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze duurt maximaal drie jaar en twee maanden;

• de loonaanvulling van de WGA. Een werknemer krijgt deze loonaanvulling als de loon-gerelateerde uitkering is afgelopen. U betaalt niet de hele loonaanvulling, maar alleen de kosten van een vervolguitkering die uw werknemer krijgt als hij niet zou werken. Het UWV betaalt de rest van de loonaanvulling;

• de WGA-vervolguitkering. Een werknemer krijgt deze uitkering als hij minder verdient dan de helft van wat hij volgens het UWV nog kan verdienen;

• de premies van de werknemersverzekeringen;

• de premies voor de zorgverzekeringswet.

Extra regelingen

Bij veel verzekeraars krijgt u ook extra regelingen aangeboden, zoals:

• vergoeding van kosten voor re-integratie;

• vergoeding van rechtsbijstand;

• het inlooprisico verzekeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Is de werknemer arbeidsongeschikt? Dan laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. In de polisvoorwaarden staat binnen hoeveel weken u dat moet doen.

• Is een werknemer voor een deel of volledig hersteld? Dan laat u dit ook zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Kijkt u hiervoor in de polisvoorwaarden.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

• U doet er alles aan om ervoor te zorgen dat een arbeidsongeschikte werknemer of een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk zijn, of ander werk dat hij kan doen ondanks zijn beperkingen.

• U zorgt ervoor dat de werknemer er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

• Bent u het ergens niet over eens met uw werknemer? Vraag dan advies aan het UWV.

• Heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? En is hij dus verantwoordelijk? Dan moet u ervoor zorgen dat hij de schade vergoedt.

• Als er iets verandert, laat u dat zo snel mogelijk weten aan de verzekeraar. Zo kan deze uw premie goed berekenen. Ook kan de verzekeraar zo zien of uw werknemers nog recht hebben op een WGA-uitkering. Meestal stuurt het UWV de gegevens naar de verzekeraar.

Zorgt u ervoor dat u zich goed aan de afspraken houdt. Zo voorkomt u dat geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer krijg ik een vergoeding?


 

Tot wanneer krijg ik een vergoeding?

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u maximaal tien jaar de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemer. Zolang u een WGA-eigenrisicodragersverzekering heeft, vergoedt de verzekeraar deze uitkeringen. Na tien jaar betaalt het UWV de uitkering. Hoe hoog de uitkeringen moeten zijn, berekent het UWV.

Wilt u weten hoe u de vergoeding krijgt? Kijk daarvoor in de trefwoordenlijst.

Wanneer krijg ik geen vergoeding?

U krijgt geen vergoeding …

… als uw werknemer door ziekte of een ongeval niet, of niet volledig kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt;

… voor werknemers die aan het begin van de verzekering door ziekte of een ongeval niet kunnen werken. Dit noemen we het inlooprisico. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Op het moment dat uw verzekering stopt, krijgt u wél een vergoeding voor het loon dat u moet betalen aan werknemers die tijdens de verzekering ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dit noemen we uitloopdekking.

Wordt de vergoeding tussendoor hoger of lager?


 

Het UWV berekent tweemaal per jaar de hoogte van de WGA-uitkering. Op basis van deze berekening passen verzekeraars de uitkering aan.

De hoogte van uw vergoeding wordt ook aangepast als uw werknemer meer of minder uren gaat werken.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kunt u de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van tevoren opzeggen bij uw verzekeraar. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Arbeidsongeschikt

Wanneer is uw werknemer arbeidsongeschikt?

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of een gebrek minder kan verdienen dan toen hij nog gezond was. Hij krijgt pas een WGA-uitkering na twee jaar loondoorbetaling. Ook moet hij dan minstens 35 procent minder verdienen dan eerst. Dan is hij 35 procent arbeidsongeschikt. Het UWV kijkt voor hoeveel procent een werknemer arbeidsgeschikt is.

IVA-uitkering

Is de werknemer tussen de 80 en 100 procent arbeidsongeschikt? En is deze arbeidsongeschiktheid blijvend? Dan kan hij een IVA-uitkering krijgen. IVA staat voor Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Deze uitkering betaalt het UWV.

Extra regelingen

Sommige verzekeraars bieden standaard extra’s. Bij andere verzekeraars kiest u zelf of u de extra’s mee-verzekert. Hiervoor betaalt u dan eventueel meer.

Extra’s zijn bijvoorbeeld:

U krijgt hulp bij re-integratie

Voor de continuïteit van uw bedrijf, is het belangrijk dat uw werknemers snel weer aan het werk kunnen. Daarom helpt de verzekeraar bij de re-integratie van uw werknemer. Ook vergoedt hij (gedeeltelijk) de kosten voor re-integratie.

Welke kosten vergoeden verzekeraars?

• activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer aan het werk kan en waardoor hij zijn eigen werk kan blijven doen;

• activiteiten waardoor de werknemer ander werk in uw bedrijf kan gaan doen;

• hulp bij het zoeken naar werk bij een ander bedrijf.

U krijgt rechtsbijstand

U kunt rechtsbijstand krijgen bij de volgende juridische problemen:

• u bent het niet met het UWV eens over de vraag of de werknemer recht heeft op een uitkering;

• uw werknemer doet er niet alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. U bent het hierover niet met elkaar eens;

• iemand anders heeft schuld aan de arbeidsonge-schiktheid van uw werknemer. U wilt dat hij de uitkering betaalt.

U verzekert het inlooprisico

U kunt soms ook het inlooprisico verzekeren. Dit betekent dat als een werknemer door ziekte niet kan werken op het moment dat de verzekering begint, u daarvoor verzekerd bent. U betaalt dan een bedrag in één keer. Of u betaalt een hogere premie.

Niet-verzekerde risico’s

U bent niet verzekerd:

• als u met opzet een werknemer arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Of als het uw schuld is dat een werknemer arbeidsongeschikt is geworden;

• als iemand anders met opzet uw werknemer arbeidsongeschikt heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij de uitkering;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een oorlog of een demonstratie met geweld;

• als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

• als de werknemer in een gevangenis zit. Of in een-zelfde soort instelling;

• als de werknemer 65 jaar of ouder is.

U krijgt ook geen vergoeding als de arbeidsongeschikt-heid van uw werknemer erger is geworden door een van de gebeurtenissen die u hiervoor leest.

Eerder ziek?

Is een werknemer eerder ziek geworden dan de datum waarop de verzekering begint? Dan is deze werknemer niet verzekerd. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Terrorisme of molest

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze-keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Tussendoor stoppen

In principe kunt u de verzekering niet tussendoor stoppen. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt u de verzekering wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

• als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;

• als iemand anders uw bedrijf overneemt;

• als u stopt met uw bedrijf;

• als u geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangen-vereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.